2018 - ett händelserikt år i avfallsbranschen

2018 var ett händelserikt år för så väl Avfall Sverige som för avfallsbranschen nationellt och internationellt. Här följer ett axplock från året som gått.

Avfall Sverige

 • Ett nytt inspirerande mål för att minska avfallsmängden har tagits fram. Ambitionen är att rest- och matavfall ska minska med 25 procent till 2025.

 • För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige under 2018, efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper, uppdaterat sina ståndpunkter.

 • Miljönärkampanjen har vunnit uppmärksamhet under året och tilldelats ett nationellt och ett internationellt pris; Dagens Samhälles Columbi-ägg och ISWA1 Communication Award.

 • Avfall Sveriges höstmöte var välbesökt och över 500 personer deltog för att samla kunskap och idéer på temat återvinningscentraler och återbruk.

 • En ny vd för Avfall Sverige utsågs, Tony Clark. Han efterträder Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige sedan 25 år, som kommer att gå i pension vid halvårsskiftet 2019.

 • Avfall Sveriges årsmöte hölls i Skellefteå. Där diskuterades bland annat digitalisering, livsstil och vikten av mål. Statistik för 2017 presenterades och visade på att avfallsmängderna återigen ökar efter att ha minskat något 2016.

Sverige

 • I juni beslutade regeringen om ett förtydligat pro- ducentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. De nya reglerna börjar gälla 2021.

 • Regeringen tillsatte en delegation för cirkulär ekono- mi. Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, utsågs som en av ledamöterna i delegationen.

 • Regeringen tillförde genom beslut i vårpropositionen 2018 extra stöd till biogasproduktion med 270 mkr.

 • I december publicerade Naturvårdsverket den na- tionella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre”. Planen gäller 2018–2023.

 • Regeringen tillsatte en biogasutredning för att analysera biogasens konkurrensvillkor och värdera de nyttor som produktionen av biogas bidrar med. Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige deltar i expertgruppen. 

 • Regeringen tillsatte också utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. Utredningen ska bland annat undersöka ett förbud mot slam som gödningsmedel inom jordbruket. Avfall Sveriges rådgivare Jenny Westin deltar i expertgruppen.

 • Regeringen godkände förslaget om att göra det enklare för kommuner och landsting att samverka genom avtal. Därmed blev det lättare för kommuner och landsting att överlåta vissa uppgifter åt andra kommu- ner och landsting.

 • Strax före jul presenterades utredningen ”Det går om vi vill” – Förslag till en hållbar plastanvändning. Utredningen är uppdelad i områdena smartare använd- ning, ökad och smartare materialåtervinning, förnybar plast och ingen nedskräpning.

 • Under 2018 var betänkandet Brännheta skatter ute på remiss. Betänkandet utgick från utredningen om behovet av att införa skatt på förbränning av avfall som startade 2016.

 • Regeringens avfallspolitik presenterades i ett 73-punktsprogram som utgör grunden för regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Flera frågor berör avfallshanteringen, vilket också lyftes i regeringsförklaringen.

EU

 • Efter att EU i maj 2018 antagit nya reviderade avfallsdirektiv pågår nu införandet av direktivet i svensk rätt. Det gäller bland annat skärpta återvin- ningsmål, mål om matavfall, deponeringsminskning med mera.
   
 • Europaparlamentet röstade igenom ett lagförslag om att förbjuda försäljningen av en mängd plastpro- dukter för engångsbruk.

I årsberättelsen kan du läsa mer om 2018 för Avfall Sverige, om vår organisation, utvecklingssatsning och hur vi arbetar med påverkansfrågor. 

Här hittar du årsberättelsen


Skriv ut:

Datum