Ändrade regler för elavfall

Naturvårdsverkets regler om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvaret har uppdaterats.

Från den 1 februari ersätts NFS 2005:10 av NFS 2018:11. Bland annat har en anpassning till miljöbalken, avfallsförordningen och WEEE-direktivet gjorts. Här är de huvudsakliga förändringarna:

Föreskrifternas tillämpningsområde är nu avfall från produkter som omfattas av producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

En definition av begreppet avlägsnande införs som överensstämmer med WEEE-direktivets. Avlägsnandedefinitionen är av betydelse för tillämpningen av kravet på avlägsnande av vissa ämnen och komponenter från elavfallet.

Begreppet förbehandling ersätts med behandling eller, där så krävs, en mer specifik beskrivning av vilken behandling som avses. Även detta för bättre överensstämmelse med WEEE-direktivet.

Bestämmelser om anteckningsskyldighet tas bort där samma anteckningsskyldighet följer av avfallsförordningen.

Föreskrifterna struktureras om, bland annat för att få en mer logisk följd.

Naturvårdsverket kommer att utarbeta vägledning till de nya föreskrifterna.

Här kan du läsa mer om de nya föreskrifterna


Skriv ut:

Datum