Användning av LCA för utveckling av avfallsdeponering

Sammanfattning

Vid flera tidigare livscykelanalysstudier av avfallshantering har resultatet visas att deponering ger en förhållandevis stor miljöbelastning i jämförelse med andra behandlingsmetoder, t.ex. förbränning eller kompostering. Dessa livscykelanalyser bygger på äldre modeller av hur deponin fungerar miljömässigt. Sedan dessa modeller utformades har deponeringstekniken utvecklats. I följande studie har olika miljöprestanda antagits för förbättrade och utvecklade deponier och med LCA-metodik jämfört utvecklad deponering med deponering enligt den gamla deponeringsmodellen. Jämförelser har också gjorts med konventionell avfallsförbränning där energin utvinns i form av värme. Studien har inriktats på att jämföra hanteringen av restavfallet eller normalt säck- och kärlavfall.

De slutsatser som kan dras av studien är följande:

  • Emissionerna av växthusgaser från deponering går att reducera väsentligt. Reduktionen av emissioner av växthusgaser från deponering kan uppnås genom att öka gasinsamlingsgraden och öka metanoxidationen i deponins ytskikt. Deponering kan i ett livscykelperspektiv under den överblickbara tiden (100-årsperiod) göras ungefär jämförbar med förbränning (anm: under förutsättning att deponigasen används för både el- och värmeutvinning och jämförs med förbränning med bara värmeutvinning). Deponering kan dock inte göras jämförbar med förbränning med kombinerad el- och värmegenerering.

  • Användningen av deponigasen spelar stor roll för total miljöprestanda i LCA-studien. Bästa sättet att utnyttja deponigasen är för kombinerad el- och värmeframställning (detta gäller i princip också vid förbränning). Enbart värmeframställning är ur miljösynpunkt ett sämre alternativ.

  • Utsläpp av övergödande ämnen domineras av NH3/NH4 i lakvatten. Detta kan förbättras genom bättre metoder för N-reduktion, samt att utnyttja lakvattnet som gödselmedel, t.ex. för energiskog.

  • Energi från avfallsförbränning ger mindre utsläpp av miljöstörande ämnen än energi från förbränning av deponigas. Prestanda för deponering kan förbättras genom bättre rening av gasmotorer och gaspanna.

  • Energiutvinning från avfallsförbränning är högre än från deponering när man jämför bara värme (från både deponering och förbränning), eller både el- och värmeutvinning från båda.

  • Resultatet indikerar också att det nuvarande förbudet mot deponering av organiskt avfall egentligen inte är miljömässigt motiverat. Ett alternativ skulle kunna ha varit att deponering av organiskt avfall tillåts när deponin har en uppvisad hög gasutvinningsgrad (t.ex. 75 % eller högre) och har genomfört åtgärder som reducerar emissionerna av metan, t.ex. att man har ett utvecklat skyddsskikt där metanet oxiderar.


Skriv ut:

Datum