Användning av värmekamera inom avfallshantering. Förstudie

Sammanfattning

Att arbeta med värmekamera – att termografera – har stora fördelar när det gäller att övervaka hantering av avfall. Med hjälp av en värmebild kan man snabbt och från distans få överblick och göra riskbedömning när det gäller exempelvis deponi, kompostering och upplag.

Torbjörn Berg beskriver i en förstudie hur värmekamerateknik kan vara till stor användning inom avfallshantering. Värmekameran ger i realtid en grafisk bild av temperaturen och kan användas för att skanna av stora ytor.

Tekniken har stora fördelar vid övervakning, både när kameran är fast installerad och när den används manuellt vid kontrollrundor.

”En värmekamera kan till exempel hitta fem avvikande balar bland 30 000, eller … på en deponiyta urskilja fem varma kvadratmetrar bland 30 000, hitta den varmaste fläcken på grönflisupplaget eller vätskenivån i lagringstanken” skriver Torbjörn Berg i förstudien som också redogör för hur man använder och tolkar data från värmekameran.

Termografi bygger på kunskaper om det man betraktar, vilken värmestrålning det har och hur det påverkas av omgivningen – det senare är något som försvårar utomhusmätningar.

När det gäller deponi kan en värmekamera identifiera eventuella värmeförluster och avslöja otätheter i ytskiktet, vilket i värsta fall kan ge upphov till utströmmande metangas. Läckor visar sig som värmefläckar på bilden. Kameran kan användas för noggranna studier eller översiktligt över en större deponi.

För att bedöma upplag med hjälp av värmekamera så krävs kunskap om vilken temperatur som är normal för materialslaget. I förstudien prövas metoden med framgång både för ett grönflisupplag samt ett upplag av balar. Värmekameran ställs in efter de normala temperaturerna i upplaget, som mäts manuellt. Värmekameran registrerar sedan de ställen i upplaget där temperaturerna avviker från det normala.

Vid kompostering kan värmekameran snabbt ge en översikt av läget, något som är användbart för att kontrollera statusen på komposteringsförloppet.

Nästan allt som drivs av eller överför energi blir varmt innan det går sönder. Därför blir det allt vanligare att använda värmekamera för felsökning av viktig utrustning. Idag ifrågasätter ingen att termografi är den mest effektiva och beprövade tekniken för förebyggande underhåll. Möjligheten att upptäcka och korrigera en sliten elektrisk anslutning innan en komponent havererar kan ge mycket stora besparingar.

I en avfalls- och bränslebunker kan en värmekamera övervaka avfallet. Om en brand uppstår kan kameran styra släckningsarbetet via vattenkanoner. Tekniken används vid en av Uddevalla energis anläggningar. Ett annat exempel är övervakning med mobil uppringning. När temperaturen stiger i exempelvis ett upplag, skickas ett automatiskt sms om avvikelsen. I andra fall används värmekamera för att spåra gasutsläpp. Värmekameran kan även användas för att inventera värmeläckage, något som används för energibesparing.


Skriv ut:

Datum