Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus – potential och matchning, AMOD

Sammanfattning: Avskiljning av metaller innebär en bearbetning av bottenaskan bland annat med uppdelning i flera kornstorleksfraktioner. Detta ger förutsättningar för att generera slaggrus med delvis skilda egenskaper, där härdning kan ske separat eller blandat för de skilda fraktionerna. Detta kan i sin tur skapa skilda typer av slaggrus. Slaggrus är ännu ett relativt nytt och okänt material i väg- och anläggningssammanhang. Här finns behov av vidare studier och ett breddat engagemang där fler aktörer kring resurseffektivitet finns med – från övergripande resursstrategier till enskilda användare och allmänhet. Utgångspunkten bör vara i olika användningsområden och där användarnas behov matchas mot slaggrusets egenskaper.

Projektets syfte har varit att beskriva potentialen för behandlad bottenaska (slaggrus) för användning som väg- och anläggningsmaterial, med och utan modifiering, och hur denna potential påverkas av ökad metallavskiljning. Slaggrus från SYSAV i Malmö studerades och jämfördes med krav för tänkbara användningsområden. Fokus har legat på användning utanför deponiområden.

Slutsatserna sammanfattas i följande punkter:

 • Inget tyder på att metallavskiljning påverkar de tekniska egenskaperna på ett tydligt negativt sätt. Det har funnits en misstanke att metallutsortering försämrat möjligheterna som väg- och anläggningsmaterial - vi har inte kunnat se detta.
 • Slaggruset kan med hänsyn till de tekniska egenskaperna användas inom flera användningsområden i väg- och anläggningsbyggande.
 • Det samlade/odelade materialet har flest tillämpningar – uppdelning i fraktioner missgynnar användningen i väg- och anläggningsbyggande.
 • Finfraktionen, 0–2 mm, har få tillämpningar inom väg- och anläggningsbyggande.
 • Det behövs platsspecifika bedömningar av föroreningsrisken vid anmälan eller tillståndsansökan.
 • Miljökraven innebär att slaggruset behöver kunna återtas efter användning.
 • Det saknas en värdering av potentialen att utveckla nya konstruktioner (t.ex. nya kombinationer av materiallager) där slaggrusets egenskaper kan matchas mot funktionskrav.
 • En metod för matchning gentemot krav kan innehålla fyra generella steg:
 1.  Regelverk (med specifika materialkrav), 
 2. Materialkarakterisering,
 3. Potentiella användningsområden, 
 4. Behov av materialmodifieringar.

Skriv ut:

Datum