ARCFUME för metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning

Sammanfattning: De ekonomiska och processtekniska förutsättningarna för storskalig upparbetning av flygaska är goda och en anläggning som upparbetar 25,000-100,000 ton per år kan vara en central lösning för flera förbränningsanläggningar. Kostnadsbilden är konkurrenskraftig jämfört med dagens alternativ att deponera flygaska, och i synnerhet om deponikostnaden förväntas att stiga. 

Flygaska från avfallsförbränning innehåller dioxiner, kvicksilver och andra tungmetaller som utgör en fara för människa och miljö. SCANARC föreslår att metallurgiskt behandla flygaska från avfallsförbränning i en process som kallas ARCFUME. Det är en termisk behandling där flygaskan smälts ner och omvandlas till en zink- och blyrik filterprodukt som råvara för vidare metallproduktion samt en ren metallurgisk slagg fri från tungmetaller med potential att produktklassas. Projektet utvärderade teknisk och ekonomisk lämplighet att i industriell skala behandla flygaska från avfallsförbränning i en ARCFUME-process. 

Genom att behandla flygaska från avfallsförbränning i ARCFUME finns potential att omvandla ett farligt avfall till produkter med värde. Metaller återförs till den cirkulära ekonomin och genom att använda den metallurgiska slaggen till andra ändamål bidrar man till att mer effektivt utnyttja andra naturresurser.

SCANARC har en pilotanläggning i Hofors där en ARCFUME-reaktor finns i pilotskala. Skalbara demonstrationstester genomfördes för att utvärdera processens lämplighet för upparbetning av flygaska, avskiljning och återvinningsgrad av metaller och renhet på den producerade metallurgiska slaggen. Den tekniska demonstrationen fortlöpte väl och mycket goda resultat uppnåddes:

  • Råmaterialet flygaska innehöll 0.5% zink varav över 95% återfanns som ett koncentrat i filterprodukten. Samma återvinningsgrad uppmättes för bly.
  • Den producerade metallurgiska slaggen är en mineralprodukt med en så låg zink- och blyhalt som 0.02% respektive 0.01%. Det innebär att pilotförsöket producerade en mycket ren produkt ur metallurgiskt perspektiv.
  • Lakningstest utfördes på den producerade metallurgiska slaggen. Den klarade samtliga mottagningskriterier för deponi av icke-farligt avfall, och för alla komponenter utom kadmium även mottagningskriterierna för inert deponi. Det finns potential att gå igenom REACH-klassificering för att kunna säljas som produkt.

Den renhetsgrad som uppnåddes på den metallurgiska slaggen, dess lakstabilitet samt återvinningsgrad av metaller uppvisade samtliga mycket goda resultat och därmed anses den inledande tekniska demonstrationen vara mycket lyckad.   

En ARCFUME-referensanläggning finns i Høyanger, Norge. Där upparbetas årligen 50,000 ton flygaska från stålverk för zink- och blyåtervinning. De tekniska resultaten i pilotskaleförsöken samt ekonomiska och processtekniska data från referensanläggningen har använts som grund för en energi- och massbalans och en beräkning av upparbetningskostnad. Som bas för beräkningarna antogs en anläggning som upparbetar 100,000 ton flygaska per år.

  • En anläggning kräver en total effekt på 9 MW för termisk behandling, motsvarande en energiförbrukning på 633 kWh per ton.
  • En uppskattad upparbetningskostnad per ton är 1318 SEK med potential till inkomster från energiåtervinning, försäljning av filterprodukt samt produktklassning av slaggen.

Skriv ut:

Datum