Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Årlig uppräkning av avfallsskatten

Riksdagen har beslutat om årlig uppräkning av avfallsskatten från 2019 och efterföljande kalenderår.

Avfallsskatten ska betalas med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar 500 kronor per ton avfall (nuvarande belopp) multiplicerat med det allmänna prisläget i juni månad året före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017 med ett årligt tillägg av två procentenheter.  

Regeringen ska senast 30 november varje år fastställa det omräknade skattebelopp som ska betalas för påföljande kalenderår. Första gången detta görs blir före 30 november 2018.

I remissvar till regeringens förslag framförde Avfall Sverige att det är viktigt att beslut om uppräkning av avfallsskatten tas vid en tidpunkt på året som möjliggör för kommunerna att ta höjd för höjningen vid beräkning av avfallsavgifterna. Eftersom avfallstaxan i många kommuner antas i november/december konstaterar Avfall Sverige att ett fastställande av belopp senast den 30 november varje år kan vara väl sent. Den del av hushållsavfallet som deponeras utgör dock mindre än en procent, varför en uppräkning som sker efter beslut om avfallstaxan generellt inte borde innebära några större ekonomiska konsekvenser för den kommunala avfallshanteringen.

Läs mer: SFS 2017:1211, lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall. SFS 2017:1211 träder i kraft den 1 januari 2018. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.


Skriv ut:

Datum