Årsrapport 2013. Certifierad återvinning, SPCR 120

Sammanfattning: År 2013 var 15 anläggningar certifierade enligt SPCR 120. De certifierade anläggningarna producerade totalt 417 GWh energi, varav 380 GWh (91 %) uppgraderades till fordonsbränsle, och resterande mängd användes till värmeproduktion (6 %) och facklades (3 %). Samtidigt producerades 794 000 ton certifierad biogödsel som användes inom jordbruket som gödselmedel. I stort sett all biogödsel är flytande med en TS-halt på 3,5 % i genomsnitt. Totalt tillfördes jordbruket cirka 2 200 ton växttillgängligt kväve, 431 ton fosfor och 1 330 ton kalium. Den gödslade arealen beräknas ha varit cirka 22 000 ha. 

Vid samrötning av organiskt avfall produceras två produkter – biogödsel och biogas. Biogödsel är den rötrest som kommer från biogasanläggningar som samrötar olika organiska avfall (bl.a. källsorterat matavfall) inklusive grödor och gödsel, men exklusive avloppsslam och andra avloppsfraktioner. Biogödsel som uppfyller reglerna kan certifieras enligt Avfall Sveriges certifieringssystem Certifierad återvinning, SPCR 120. Biogödsel möjliggör återföring av växtnäringsämnen till jordbruksmark, och biogas kan användas till bl.a. uppgradering och värmeproduktion. 

Att certifiera sin biogödsel enligt Certifierad återvinning, SPCR 120, innebär en god kontroll och god kvalitet på den utgående biogödseln. Certifieringssystemet syftar till att kvalitetssäkra biogödsel så att det är ett efterfrågat gödselmedel med hög acceptans. Därför får certifierade anläggningar bara använda substrat som har sitt ursprung från livsmedels- eller foderkedjan (dvs. livsmedel/foder och avfall från produktion av livsmedel och foder samt gödsel).

Avvattning av biogödsel sker normalt inte utan biogödseln är i de flesta fall en flytande produkt. I de fall som biogödseln fassepareras i en fast och en flytande fraktion, kan bägge produkterna avsättas inom jordbruket som gödselmedel eller så kan den fasta mer fosforrika fraktionen används för jordtillverkning. 

År 2013 fanns det 15 biogasanläggningar som samrötar organiskt avfall inkl. grödor och gödsel och producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120. Under år 2013 producerades 794 000 ton SPCR 120-certifierad biogödsel. Substraten som användes 2013 för produktion av biogödsel och biogas var matavfall (29 %), organiskt avfall från livsmedelsindustrin (26 %), stallgödsel (24 %), slakteriavfall (14 %) och övrigt. (7 %). Användningen av grödor som substrat var marginell (<1 %). Metallhalterna i biogödsel var låga och medelinnehållet av kadmium var 0,3 mg/kg TS. Skillnaden mellan åren 2010 – 2013 är marginell för samtliga metaller.


Skriv ut:

Datum