Årsrapport 2014 – certifierad återvinning, SPCR 120

Sammanfattning: På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad återvinning, har BioMil AB tagit fram årsrapport för år 2014 inom certifieringssystemet. Årsrapporten är en del av Certifierad återvinnings arbete att kommunicera certifieringssystemets nytta och resultat. I denna årsrapport redovisas resultat från år 2014, med jämförelse mot de fyra föregående åren 2010, 2011, 2012 och 2013.

Avfall Sverige har tillhandahållit underlag till årsrapporten, genom de data som certifierade anläggningar har inrapporterat till Avfall Sveriges databas (Avfall Web) för produktionsåren 2010-2014. I Avfall Web redovisas data som årsmedelvärde, varför det är variationen i årsmedelvärden som redovisas i årsrapporten. Redovisningen i årsrapporten har gjorts för biogödsel generellt, och inte per anläggning. För mer detaljerad information hänvisas istället till anläggningarnas miljörapporter.

År 2014 var 18 anläggningar certifierade enligt SPCR 120. De certifierade anläggningarna producerade totalt 547 GWh energi, varav 496 GWh (91 procent) uppgraderades till fordonsbränsle, och resterande mängd användes till värmeproduktion (5 procent) eller facklades (4 procent). Samtidigt producerades drygt 1 miljon ton certifierad biogödsel som användes inom jordbruket som gödselmedel. Totalt tillfördes jordbruket ca 3 100 ton växttillgängligt kväve (NH4-N), 624 ton fosfor och 1 911 ton kalium.

Substraten som användes 2014 för produktion av biogödsel och biogas var organiskt avfall från livsmedelsindustrin (35 procent), matavfall (24 procent), stallgödsel (23 procent), slakteriavfall (12 procent), övrigt (5 procent) och grödor (1 procent).


Skriv ut:

Datum