Årsrapport Certifierad Återvinning, SPCR 120

Sammanfattning: År 2012 var 14 anläggningar (av totalt 19 större samrötningsanläggningar) certifierade enligt SPCR 120. Dessa 14 producerade totalt 398 GWh energi, varav 340 GWh (85%) uppgraderades till fordonsbränsle. Resterande användes för värmeproduktion (10%) och 5% facklades. Samtidigt producerades 631 000 ton certifierad biogödsel som användes inom jordbruket som gödselmedel.

I denna årsrapport redovisas resultat från produktionsåret 2012, med en jämförelse mot de två föregående åren 2010 och 2011. Uppgifterna för biogödsel och biogas baseras på uppgifter som certifierade anläggningar har rapporterat in till Avfall Sveriges rapporteringsverktyg Avfall Web. Data redovisas som årsmedelvärden. Resultaten redovisas inte per anläggning, utan generellt för biogödsel.

Vid samrötning av organiskt avfall produceras två produkter – biogödsel och biogas. Biogödsel är den rötrest som kommer från biogasanläggningar som samrötar olika organiska avfall (bland annat källsorterat matavfall) inklusive grödor och gödsel, men exklusive avloppsslam och andra avloppsfraktioner. Biogödsel som uppfyller reglerna kan certifieras enligt Avfall Sveriges certifieringssystem Certifierad återvinning, SPCR 120.

Biogödsel möjliggör återföring av växtnäringsämnen till jordbruksmark och biogas kan användas till bland annat uppgradering och värmeproduktion. Att certifiera sin biogödsel enligt Certifierad återvinning, SPCR 120, innebär en god kontroll och god kvalitet på den utgående biogödseln. Certifieringssystemet syftar till att kvalitetssäkra biogödsel så att det är ett efterfrågat gödselmedel med hög acceptans. Därför får certifierade anläggningar bara använda substrat som har sitt ursprung från livsmedels- eller foderkedjan, det vill säga livsmedel/foder och avfall från produktion av livsmedel och foder samt gödsel.

Avvattning av biogödsel sker normalt inte utan biogödseln är en flytande produkt. Det förekommer att biogödseln kan fassepareras i en fast och en flytande fraktion där bägge produkterna kan avsättas inom jordbruket som gödselmedel eller att den fasta mer fosforrika fraktionen används för jordtillverkning.

I stort sett all biogödsel är flytande med en TS-halt på 3,7 % i genomsnitt. Totalt tillfördes jordbruket cirka 2 100 ton växttillgängligt kväve, 415 ton fosfor och 3 400 ton kalium. Den gödslade arealen beräknas ha varit cirka 21 000 ha.

Substraten som användes 2012 för produktion av biogas och biogödsel var matavfall (28 %), stallgödsel (28 %), organiskt avfall från livsmedelsindustrin (17 %), slakteriavfall (14 %) och övrigt såsom matavfall från storkök och restauranger, förpackat livsmedelsavfall från grossister, butiker etc. (13 %).

Metallhalterna i biogödsel var låga och medelinnehållet av kadmium var 0,3 mg/kg TS. Skillnaden mellan åren 2010, 2011 och 2012 är marginell för samtliga metaller.


Skriv ut:

Datum