Återvinningen ökar mer än avfallsmängderna

Mängden hushållsavfall ökade med 3,5 procent förra året. Samtidigt ökade materialåtervinningen, inklusive biologisk behandling, med över 10 procent jämfört med 2005 och är nu uppe i drygt 47 procent. Mängden hushållsavfall som gick till energiutvinning genom förbränning är i princip oförändrad och uppgick till knappt 47 procent. Cirka 95 procent av hushållsavfallet tas därigenom tillvara genom materialåtervinning eller energiutvinning. Det framgår av Avfall Sveriges nya statistik över hushållsavfall och behandlingsmetoder.

Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige uppgick 2006 till drygt 4,5 miljoner ton eller knappt 494 kg per person. Det är en ökning med 3,5 procent på ett år. Konjunkturen är just nu stark. Vid högkonjunktur ökar konsumtionen och därmed också mängden avfall.
– Årets statistik visar åter på en framgångsrik avfallshantering. Även om avfallsmängderna ökar, så ökar materialåtervinningen ännu mer, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.
– Kommunernas och producenternas nyttiggörande av avfall begränsar effekterna av den ökade konsumtionen, säger Weine Wiqvist.
Materialåtervinning inklusive förpackningar, returpapper, el-avfall och det grovavfall som utgörs av metall vid återvinningscentralerna ökade med 12,4 procent. Biologisk behandling ökade med tre procent jämfört med 2005.
Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Det är ett av Sveriges miljömål, som Riksdagen har beslutat.
Några exempel på nyttan med materialåtervinning:
• I Sverige använder vi 300 miljoner värmeljus varje år. Om vi skulle återvinna alla behållare sparar vi 1 000 ton koldioxid.
• Ur ett ton mobiltelefoner återvinns ett kg silver, 300 g guld, 100 g palladium.
• Om all biogas som produceras av avfall i Sverige användes som fordonsbränsle, skulle det kunna ersätta drygt 18 miljoner liter bensin.
Mängden hushållsavfall som energiutvinns genom förbränning är i princip oförändrad. Cirka 47 procent av avfallet behandlades genom energiutvinning under 2006. El-produktionen vid anläggningarna ökade med 25 procent under 2006. Energiutvinning genom förbränning ersätter nästan alltid fossila bränslen vid produktion av fjärrvärme och el. Det innebär bland annat minskade utsläpp av koldioxid. Förbränning av avfall står för cirka 20 procent av fjärrvärmen i Sverige och genererar lika mycket el som vindkraftverken. Avfallsförbränningen ger idag lika mycket energi som 1,1 miljon kubikmeter olja.
Mängden hushållsavfall till deponering utgör fortfarande 5 procent av alla behandlingsmetoder för hushållsavfall.
Det som är viktigast för miljön att ta hand om på rätt sätt, är det farliga avfallet. 2006 samlades nära 39 000 ton farligt avfall in från hushållen, i genomsnitt 4,3 kg per person, inklusive småbatterier och ca 15 000 ton impregnerat virke. Återvinningen av elektriskt och elektroniskt avfall ökade med 18 procent från året innan. Det gör oss till bäst i världen på att samla in elavfall.
Den nya, fullständiga statistiken publiceras i Avfall Sveriges årsskrift Svensk Avfallshantering, som kommer ut i slutet av juni.

För mer information, kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Telefon 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, Anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, telefon: 040-35 66 08, 070-662 61 28
Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum