Avfall en resurs – nu även med kvalitet

Sju biogasanläggningar och två komposteringsanläggningar har nu mijö- och kvalitetsmärkt sina produkter genom branschens certifieringssystem. Det framgår av Avfall Sveriges årsskrift Svensk Avfallshantering, som innehåller all fakta och statistik om behandlingen av hushållsavfall i Sverige.

Genom certifieringssystemet är produkterna både miljö- och kvalitetsmärka. Det innebär att kundernas förtroende för produkten ökar och avsättningsmöjligheterna förbättras. Certifieringen ställer krav på hela kedjan – från inkommande avfall till hur produkten används.

Statistik för 2006 visar att den behandlade mängden hushållsavfall ökade med 3,5 procent och uppgick till 4 500 220. Materialåtervinning inklusive biologisk behandling ökade med över 10 procent och utgör nu 2 127 400 ton. Riksdagen har satt som mål att minst 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, till 2010. 2006 nådde vi upp till drygt 47 procents materialåtervinning. Ungefär lika mycket, 47 procent, energiutvinns genom förbränning. Fem procent deponeras och knappt en procent utgör farligt avfall.

Mer sifferfakta ur Avfall Sveriges årsskrift:
• 2,1 miljoner ton avfall återvinns och blir nya råvaror för tillverkning av glas, stål, papper, gödsel m m. Detta innebär att varje svensk materialåtervinner mer än 230 kg avfall om året.
• Om all biogas som produceras av avfall i Sverige användes som fordonsbränsle, skulle det kunna ersätta drygt 18 miljoner liter bensin.
• Återvunnet stål sparar 85 procent och återvunnen aluminium 95 procent av den energi en nyproduktion kräver. Materialåtervinningen sparar således både råvara och energi.
• Avfall som energiutnyttjas genom förbränning ger värme som motsvarar behovet för nästan 700 000 småhus.
• Energiutvinning genom förbränning ger också el som motsvarar behovet för drygt 200 000 småhus.
• 28 anläggningar för energiutvinning genom förbränning använder 2,1 miljoner ton hushållsavfall som bränsle.
• Landets hushåll besöker en bemannad återvinningscentral sju gånger om året i genomsnitt.

Läs mer i Svensk Avfallshantering, som nu finns som nedladdningsbar pdf-fil på www.avfallsverige.se.

För mer information, kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Telefon 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, tele-fon: 040-35 66 08, 070-662 61 28


Skriv ut:

Datum