Avfall Sverige och Thomas Di Leva samarbetar i Sveriges största miljörörelse: Materialåtervinning en nyckel till minskad klimateffekt

Avfall Sverige engagerar Thomas Di Leva i den landsomfattande kampanjen Avfall blir material. Kampanjen syftar till att öka kunskapen om materialåtervinning och svenskarnas roll i detta arbete. Målet är att öka materialåtervinningen i samhället så att Sverige verkligen når de nationella miljömålen 2010 och bidrar till minskad klimateffekt.
– Avfall Sverige är glada över att samarbeta med Thomas Di Leva, en person med stort miljöintresse. Han kan bidra till att öka förståelsen hos allmänheten för att avfall faktiskt är en resurs. Materialåtervinning sparar naturresurser både i form av råvaror och energi, vilket innebär att klimatpåverkan minskar, säger Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige.
Svenskt miljöarbete är på många sätt en förebild för andra länder. I Sverige materialåtervinns närmare hälften av hushållsavfallet och ungefär hälften återvinns som el eller värme. Bara en liten del hamnar på soptippen. Varje svensk lämnar nästan ett halvt ton avfall per år. Cykeln som lämnas in kan bli till leksaksbilar, av ketchupflaskor kan man tillverka ute-möbler och potatisskalen blir utmärkt gödsel. Men för att Sverige ska nå de nationella miljömålen till 2010 vad gäller materialåtervinning måste 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning eller cirka 240 kg per person och år. Konkret innebär det att varje svensk bör återvinna ytterligare 30 kg per år.
– Vi behöver göra något åt miljöproblemen nu! Det förstår alla men många vet fortfarande inte hur de kan hjälpa till. Det är därför jag väljer att engagera mig i kampanjen. Jag vill medverka till att skapa en ny attityd kring avfall och miljöfrågor, och ser varje individs insats som ett frö till ett förändrat beteende, säger Thomas Di Leva, artist.
Kampanjen Avfall blir material startar den 6 mars 2007. Den landsomfattande kampanjen består bland annat av en reklamkampanj med Thomas Di Leva, både för tv och radio och tryckt media, banners för sopbilar, informationsbroschyrer, kampanjwebb med lättillgänglig information samt lokala aktiviteter i landets kommuner.
För att läsa mer om kampanjen Avfall blir material, se www.avfallsverige.se.
För mer information, vänligen kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 040-35 66 05, 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 040-35 66 08, 070-662 61 28,
anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Avfall Sverige verkar för att avfall ska hanteras så att både miljön och människors hälsa skyddas. Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är
12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag. Tillsammans gör ett av Sveriges viktigaste jobb.


Skriv ut:

Datum