tangentbord dator

Avfall Sverige säger nej till rapporteringskrav

Avfall Sverige har lämnat remissvar på implementeringen av de reviderade EU-direktiven. Tidigare har förslaget att verksamheter själva ska få välja aktör för insamling av allt sitt avfall kritiserats. Nu tillkommer kritik mot ökad administration kring avfallsstatistik.

Avfall Sverige har svarat på miljödepartementets remiss av PM:et Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgiftermed sista svarsdag fredag 28 februari. Avfall Sverige säger nej till att det införs en skyldighet för kommunerna att rapportera uppgifter om mängderna kommunalt avfall i kommunen. Avfall Sverige säger också nej till att en skyldighet införs för den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall att lämna uppgifter till kommunen för vidarerapportering.  

Syftet med förslaget är att Naturvårdsverket ska få tillgång till de uppgifter som myndigheten behöver för att kunna rapportera avfallsstatik till EU-kommissionen. 

– Ungefär 90 procent av kommunerna rapporterar redan uppgifter om mängderna kommunalt avfall på frivillig basis genom Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web. Naturvårdsverket får tillgång till dessa uppgifter och Avfall Sverige är positivt till att fortsätta dela dessa uppgifter med Naturvårdsverket, säger Jenny Westin, rådgivare för statistik på Avfall Sverige. 

Avfall Sverige bedömer samtidigt de administrativa bördor som uppstår för kommunerna till följd av förslagen som relativt omfattande.I det fall förslagen ändå genomförs har Avfall Sverige ett antal synpunkter, bland annat i fråga om tidpunkten för att lämna uppgifter och om risken för dubbelrapportering.  

Avfall Sverige har tidigare avstyrkt förslaget om införande av frival. Om förslaget ändå genomförs är Avfall Sverige positivt till att den som producerar kommunalt avfall som omfattas av frival ska vara skyldig att lämna uppgifter om mängden sådant avfall till kommunen. För att minska den administrativa börda som förslaget innebär bör uppgifterna lämnas och administreras av tillsynsmyndigheten – som en del av tillsynen – med möjlighet att ta ut avgifter för uppgiftshanteringen. 

I tidigare remitterat förslag från miljödepartementet föreslås begreppet kommunalt avfall ersätta begreppet hushållsavfall i miljöbalkens 15 kap. från och med den 5 juli. 

Här hittar du regeringens PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter 

Här hittar du Avfall Sveriges remissvar​​​​​​​


Skriv ut:

Datum