Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

Regeringen ökar stödet till biogasproduktion med 270 miljoner kronor under 2018. Satsningen finns med i vårbudgeten, som presenteras på måndag. Men det är osäkert om det blir något stöd till biogasen även nästa år. 

– Det är det belopp som krävs för att vi ska trygga investeringarna i biogas. Vi breddar det stöd som redan finns för gödsel så att produktionsstödet omfattar fler substrat, också matavfall och slam, säger Gustav Fridolin (MP) i Sydsvenskan idag.

Tyvärr har importen av utländsk biogas snedvridit konkurrensen och kraftigt försämrat förutsättningarna för svenska anläggningars avsättning för biogas och nya investeringar i anläggningar har lagts på is. Med regeringens nya satsning har biogasen en tydlig framtid, vilket är viktigt för miljö och samhälle i stort.

– Det nya stödet är dock tillfälligt och det som krävs är långsiktigt stabila spelregler. Därför är det angeläget att den av regeringen sedan länge utlovade biogasutredningen om långsiktiga styrmedel kommer igång snarast, så inte utvecklingen bromsas ytterligare, säger Weine Wiqvist.

De ojämlika villkoren har bestått i att den importerade gasen har haft produktionsstöd och svensk biogas haft konsumtionsstöd, vilket betyder att den importerade gasen blivit billigare än den svenskproducerade, som därmed förlorat i konkurrenskraft.

Tidigare i veckan publicerade Avfall Sverige, tillsammans med branschkollegor, ett förslag till Nationell biogasstrategi 2.0. Där beskrivs vinsterna med såväl biogas som biogödsel och dessutom presenteras förslag till mål och åtgärder för att säkra en framtida produktion och användning. 

Läs mer:

https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/nationell-strategi-ska-satta-fart-pa-biogasen/

https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/avfall-sverige-valkomnar-nya-satsningen-pa-biogas/

För mer information, kontakta

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tfn 040-35 66 05, 070-893 15 99

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Skriv ut:

Datum