förpackningar av plast

Avfall Sverige välkomnar regeringens förslag

Det är bra med mer fastighetsnära insamling och att producenterna ska bära det fulla ekonomiska ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. För att regeringens förslag till ändringar i de aktuella producentansvarsförordningarna verkligen ska få önskade effekter behövs dock en rad förtydliganden. Det menar Avfall Sverige i sitt remissvar.

– Avfall Sverige anser fortsatt att ett kommunalt insamlingsansvar, som regeringen föreslog redan 2014, är att föredra, det vill säga där kommunerna ordnar själva insamlingen och ersätts ekonomiskt av producenterna. En sådan ordning blockeras dock av en riksdagsmajoritet, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

I det förslag som nu lagts fram ligger ansvaret för insamlingen kvar hos producenterna, men den ska samordnas med kommunernas befintliga system. Samtidigt anges att alla bostadsfastigheter senast 2025 ska ha tillgång till insamling av förpackningar och returpapper på fastigheten, 60 procent av bostadsfastigheterna ska omfattas redan år 2021. Undantag kan komma att gälla bostäder där fastighetsnära insamling kan anses oskälig på grund av bostadens utformning eller placering. 

– Ökad tillgänglighet ger mer återvinning, det visar alla erfarenheter, så mer fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är god resurshushållning, säger Weine Wiqvist.

Tydligt ekonomiskt ansvar

En annan grundpelare i förslaget är att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret. 

– Syftet med det ekonomiska producentansvaret är att leda till bättre miljöanpassade produkter. Regeringens ambition att förtydliga detta ansvar är välkommet, säger Weine Wiqvist. 

– För att undvika fortsatta tolkningsproblem kring detta ämne behöver dock regeringen i detalj precisera att producenterna ska stå för samtliga kostnader för insamlingssystemet. Det betyder i klartext kostnader för informationsinsatser samt hela insamlingen inklusive markupplåtelse, kärl eller motsvarande, transport och bortforsling, eventuell lagring, sortering och slutlig återvinning alternativt bortskaffande. Kommunerna måste också kompenseras för den andel förpackningar och returpapper som slängs i restavfallet. Det är först när samtliga dessa kostnadsposter allokerats till producenterna som det ekonomiska producentansvaret är fullföljt.

Bra kan bli bättre

Även om Avfall Sverige är positivt till regeringens förslag i stort finns det flera aspekter som behöver förtydligas:   

  • Det bör sättas tydliga krav på producenterna att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall och returpapper. Det är ingenting som kommunerna kan styra via sin avfallsplan, så som föreslås.
  • Alla förpackningar och tidningar bör samlas in samtidigt och på samma plats. Att de både avfallsslagen regleras via olika förordningar riskerar att leda till ineffektiva system.
  • Hela Sverige måste omfattas av kraven på fastighetsnära insamling – alla kommuner och alla delar av kommunerna. Likaså måste det bli tydligt när undantag från denna princip kan göras och vilka avstånd som i så fall är acceptabla.
  • Även verksamheter borde omfattas av samma krav på tillgänglighet som hushållen.
  • Övergångsbestämmelser behövs för att befintlig infrastruktur för avfallsinsamling inte ska raseras och så att befintliga insamlingsavtal inte störs.
  • Kommunerna kommer att få en viktig roll som uppdragstagare i producenternas insamlingssystem.
  • Gör det möjligt att ställa krav på miljöprestanda och samordnade transporter.
  • En ny förordning måste tillåta teknikutveckling, exempelvis eftersortering av blandade förpackningar eller utsortering av förpackningar och tidningar från restavfall.
  • Producenternas information bör samordnas med kommunernas kommunikationsarbete.
  • Kommuner bör kunna samordna samråden med producenterna, exempelvis regionvis.

– Samråden kommer att få väldigt stor betydelse. Här finns möjlighet för kommunerna att anpassa förordningen till befintliga system och faktiska förutsättningar. Genom att arrangera samråd gemensamt med grannkommunerna kan vi få både bättre och mer rättvisa lösningar, säger Weine Wiqvist.

Ladda ner och läs hela remissvaret


Skriv ut:

Datum