Avfall Sverige välkomnar säkrare tillsyn av farligt avfall-transporter

– Avfall Sverige välkomnar Riksrevisionens granskning och det stärker våra sedan länge framförda krav på ett bättre uppföljningssystem för farligt avfall i Sverige, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

– Avfall Sverige har bistått Riksrevisionen med fakta under granskningen. Avfall Sverige har också vid flera tillfällen påpekat att vi behöver ett system för spårbarhet av transporter av farligt avfall och vi framhåller åter att ett sådant system bör införas. Det skulle utgöra en viktig del i kontrollen av inrikes avfallstransporter, vilket är en förutsättning för att förhindra illegala gränsöverskridande avfallstransporter och otillåten avfallshantering. Det skulle göra att allt farligt avfall kan tas om hand av seriösa avfallshanterare på ett miljöriktigt sätt, säger Weine Wiqvist.

Riksrevisionen har granskat tillsynsmyndigheternas arbetssätt men inte själva avfallshanteringen och därmed riktas ingen kritik mot några avfallsanläggningar.

Tillsynsansvaret för avfallstransporter delas mellan länsstyrelserna och kommunernas miljökontor. Samverkan ska också ske med Polismyndigheten, Tullverket och i vissa fall Kustbevakningen samt Naturvårdsverket. Det behövs därför styrning och samordning för att systemet om tillsyn ska fungera på ett effektivt sätt.

Riksrevisionens slutsats är att det finns brister i myndigheternas tillsynssystem. Bland annat saknas överblick över avfallet och olaglig verksamhet, arbetssätten är ineffektiva och sanktionerna avskräcker troligtvis inte oseriösa aktörer. Även om regeringen och myndigheterna har vidtagit förbättringar krävs det ytterligare åtgärder för att få en effektiv tillsyn över transporter av farligt avfall.

För mer information kontakta

Weine Wiqvist, vd, 040-35 66 05, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum