Avfall Sveriges synpunkter på biogasstrategin

Insamlingen av matavfall, vikten av samverkan och av att använda biogasen till fordonsbränsle är några av de viktigaste frågorna i den i går publicerade ”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategin” anser Avfall Sverige.

– Matavfall och biogas är prioriterade frågor för Avfall Sverige och alla Sveriges kommuner. Biogasstrategin visar tydligt att vi arbetar på rätt sätt och med rätt frågor. Strategin lyfter tydligt upp kommunernas stora betydelse för att få till stånd en fungerande biogasproduktion, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige

Några punkter Avfall Sverige anser varit särskilt viktiga att utredningen pekar på är:

  • Insamling av matavfall i hushållsavfall bör utvecklas för att stärka biogasutvecklingen.
  • Alla aktörer uppmanas till ökad samverkan och samutnyttjande för att utnyttja stordriftsfördelar.
  • Fordonsgas i tunga fordon premieras och regelsystemet anpassas så att det blir mer attraktivt att i tätorter använda fordonsgas i tunga fordonsflottor.
  • Jämfört med andra energislag intar biogas från rötning av avfall en särställning. Ingen annan bioenergi kan sluta kretsloppet och därmed ge samma unika miljönyttor i växtnäringsåterföring och minskad klimatpåverkan.
  • Eftersom de största samhällsnyttorna är kopplade till avlopps- och avfallsströmmarna fokuserar biogasstrategin i första hand på ett bättre utnyttjande av dessa substrat.

Läs mer på www.avfallsverige.se


För mer information kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum