Avfall Web – för din skull! En idébank till Avfall Web’s funktioner och möjligheter

Sammanfattning: Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av avfallsbranschen. Avfall Sverige behöver statistik för att ta fram den årliga rapporten Svensk Avfallshantering som tas fram utifrån Avfall Web. Det är ett Internetbaserat verktyg för uppföljning och benchmarking av kommunens avfallshantering och introducerades nationellt 2008.

Myndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelser har nytta av Avfall Web vid sammanställningar av nationella och regionala miljömål samt andra regionala sammanställningar inom exempelvis energi.

Störst nytta av Avfall Web har dock varje enskild kommun och dess avfallsansvariga organisation, exempelvis avseende benchmarking, utveckling av verksamheter, kommunikation och inte minst ordning och reda. Statistik är också viktigt vid alla former av samarbete som blir allt väsentligare för att säkerställa god service, kompetens och ekonomi.

Rapporten syftar till att utveckla användningen av Avfall Web med konkreta tips främst för varje enskild kommun och dess avfallsansvarigas organisation. Det största jobbet är första årets inmatning. Eftersom kommande års jämförelser grundar sig på tidigare inmatningar, är det viktigt att ha en god kvalitet i den första inmatningen. Det är också viktigt att tidigt bestämma vilken nytta man önskar få av Avfall Web. Detta styr valet av rapporter och därmed vilka indata som behövs.


Skriv ut:

Datum