Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande

Sammanfattning

2009 betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 1 970 kr för att få sitt hushållsavfall hämtat. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i medeltal 1 290 kr per lägenhet. Det visar uppgifter från statistiksystemet Avfall Web där kommunerna själva matar in uppgifter om vanligaste abonnemangen i kommunen.

Taxan för hämtning av hushållsavfall är vanligen volymbaserad. Det innebär att kostnaden för fastighetsägaren baseras på hämtningsintervall och kärlets storlek. För att styra över mer avfall till återvinning kan olika typer av miljöstyrande taxa användas, till exempel viktbaserad avgift eller differentierade avgifter för att stimulera utsortering av matavfall. 29 kommuner tillämpar vikttaxa och avfallsavgiften var i genomsnitt 1 845 kr per år i dessa kommuner.

Merparten - 72 procent - av Sveriges kommuner anlitar entreprenör för insamling av säck- och kärlavfallet, medan 28 procent utför insamlingen i egen regi. De flesta entreprenörerna är privata företag. I de fall insamlingen sker med entreprenör är avgifterna för villor i genomsnitt dyrare, 2 000 kr, jämfört med om insamlingen görs i egen regi, 1 885 kr.

I 57 procent av kommunerna sker behandlingen av kärl- och säckavfall som förbränning av ett blandat brännbart avfall. I dessa kommuner är den årliga avfallsavgiften för villahushåll i genomsnitt 1 895 kr. Resten av kommunerna - 43 procent - tillämpar en uppdelning i en matavfallsfraktion för biologisk behandling och en fraktion för förbränning. I dessa kommuner är ett villaabonnemang dyrare - 2 095 kr.

Förbränning i egen regi sker i 20 procent av landets kommuner medan 80 procent anlitar entreprenör för förbränningen. Till skillnad mot entreprenörerna vid insamling, så är dessa entreprenörer till övervägande del offentliga. Avfallsavgiften är i stort sett lika i kommuner som har förbränning i egen regi och som anlitar entreprenörer, 1 990 kr respektive 1 970 kr.

Av de kommuner som har separat matavfallsinsamling är det drygt hälften - 54 procent - som anlitar entreprenör för behandling av matavfallet och resterande del - 46 procent - behandlar matavfallet i egen regi. Behandlingen kan ske genom kompostering eller rötning. Hittills vanligast är kompostering, men rötning är på stark frammarsch. I kommuner med behandlingen i egen regi är den genomsnittliga avgiften för villahushåll 2 220 kr. För de kommuner som anlitar entreprenör är motsvarande avgift 1 990 kr.


Skriv ut:

Datum