Avfallsavgifter 2010 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande

Sammanfattning: 2010 betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 2 000 kr för att få sitt hushållsavfall hämtat. Det är en ökning med 1,5 procent sedan 2009, då avgiften var 1 970 kr. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i medeltal 1 240 kr per lägenhet. Det visar uppgifter från statistiksystemet Avfall Web där kommunerna själva matar in uppgifter om vanligaste abonnemangen i kommunen.

Taxan för hämtning av hushållsavfall är vanligen volymbaserad. Det innebär att kostnaden för fastighetsägaren baseras på kärlets storlek och hämtningsintervall. För att styra över mer avfall till återvinning kan olika typer av miljöstyrande taxa användas, till exempel viktbaserad avgift eller differentierade avgifter för att stimulera utsortering av matavfall. 29 kommuner tillämpar vikttaxa och avfallsavgiften var i genomsnitt 1 820 kr per år i dessa kommuner.

Merparten - 71 procent - av Sveriges kommuner anlitar entreprenör för insamling av kärl- och säckavfallet, medan 29 procent utför insamlingen i egen regi. De flesta entreprenörerna är privata företag. I de fall insamlingen sker med entreprenör är avgifterna för villor i genomsnitt något dyrare, 2 020 kr, jämfört med om insamlingen görs i egen regi, 1 940 kr.

Över hälften av kommunerna, 53 procent, har någon form av separat insamling av matavfall. I vissa kommuner är det bara en liten andel av hushållen alternativt restauranger och storkök. I andra kommuner har merparten matavfallsinsamling. 47 procent av kommunerna samlar in allt kärl- och säckavfall som en blandad brännbar fraktion.

I kommuner som huvudsakligen, det vill säga mer än 50 procent av hushållen, samlar in avfallet som en blandad brännbar fraktion är den årliga avfallsavgiften för villahushåll i genomsnitt 1 895 kr. I kommuner där fler än hälften av hushållen har matavfallsinsamling är den genomsnittliga avgiften något dyrare - 2 165 kr.

Förbränning i egen regi sker i 20 procent av landets kommuner medan 80 procent anlitar entreprenör för förbränningen. Till skillnad mot entreprenörerna vid insamling, så är dessa entreprenörer till övervägande del offentliga. Avfallsavgiften i kommuner som har förbränning i egen regi är i genomsnitt 2 035 kr. Motsvarande avgift för kommuner som anlitar entreprenörer är 1 990 kr.

För närvarande är 49 entreprenörer verksamma. De flesta entreprenörerna, 32 stycken, verkar enbart i en kommun. Sammanlagt 14 olika entreprenörer verkar i 2-9 kommuner. Tre entreprenörer har fler än 10 kommuner. I några kommuner anlitas två eller flera entreprenörer. Kombination av egen kommunal regi och entreprenör förekommer också i några fall.


Skriv ut:

Datum