Avfallsförebyggande arbete i kommunala avfallsplaner

Sammanfattning: Inför arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för den egna kommunen eller för flera kommuner i samarbete brukar det vara självklart att ta del av andra nya avfallsplaner. Detta för att se hur andra avfallsplaner är utformade och hur deras arbetsprocesser har gått till för att skapa intresse och förankring kring såväl avfallsförebyggande arbete som avfallsfrågor generellt. Syftet med denna rapport är att utifrån befintliga avfallsplaner belysa och illustrera exempel på hur avfallsförebyggande arbete på ett konstruktivt och inspirerande sätt kan formuleras och praktiseras i framtagning, genomförande och uppföljning av kommunala avfallsplaner.

Projektet har genomförts genom att studera ett urval av befintliga avfallsplaner. För att följa upp hur arbetet bedrivs i praktiken har telefonintervjuer gjorts med ansvariga personer för de utvalda avfallsplanernas framtagning, genomförande och uppföljning. Som underlag för intervjuerna har ett antal frågor tagits fram för att få en bild av hur arbetet med att ta fram, genomföra och följa upp avfallsplanen görs eller har gjorts. Rapporten är uppbyggd i tre huvudkapitel baserade på avfallsplanens tre faser: framtagning, genomförande och uppföljning. I de tre huvudkapitlen ges exempel på hur arbetet i respektive fas går till i kommunerna idag. 

Avfallsförebyggande arbete kräver insatser från många olika aktörer, men ett strukturerat sätt krävs för att nå framsteg. Ett processbaserat arbetssätt för att ta fram den kommunala avfallsplanen kan lägga grunden för att avfallsplanen kan vara just den stomme i det avfallsförebyggande arbetet som många kommuner efterfrågar. Eftersom avfallsplanen är ett strategiskt och politiskt beslutat dokument blir det tydligt vad som ska ske, vilket både driver på och förpliktigar. Avfallsplanen kan ge struktur och tyngd åt det avfallsförebyggande arbetet, helt enkelt.

Att samarbeta är roligt, nödvändigt och smart eftersom man kan dela varandras kompetens och turas om att vara draglok i olika frågor. Men det kräver också en tydlighet i förutsättningar genom hela avfallsplanearbetet, från framtagning till genomförande och uppföljning. Olika aktörer har olika förutsättningar i form av kompetens samt ekonomiska och personella resurser och dessa måste balanseras genom tydliga överenskommelser så att alla inblandade har realistiska förväntningar. Att arbeta tillsammans tar ofta längre tid, men ger å andra sidan en mer genomarbetad avfallsplan som håller över tid. 

Sammanställningen av exempel på ambitioner och målsättningar som finns i avfallsplaner på det avfallsförebyggande området visar på en stor bredd av områden. Insatser för att minska matsvinn och spridningen av farligt avfall är vanliga tillsammans med satsningar på bytessystem för möbler inom kommunens egna verksamheter. Att utveckla återvinningscentralerna med bättre möjligheter för att lämna saker och material till återbruk är också en frekvent åtgärd. En mycket stor del av aktiviteterna och åtgärderna handlar om kommunikations- och eventarbete samt om att bilda nya nätverk och samarbetsformer med nya aktörer. Flera kommuner ser också utveckling av sorteringssystem som ett sätt att arbeta med avfallsförebyggande. 

För att lyckas med genomförandet av avfallsplanen krävs att samarbetet med andra aktörer får en mer fast och beständig form för att arbetet ska kunna löpa på. Det kan handla om att etablera nätverk, sätta ihop arbetsgrupper med olika teman, se till att vissa mötens agendor kompletteras med fasta punkter, framtagning av checklistor och rutiner. 

Allt fler kommuner lägger mer arbete på uppföljningen av avfallsplanen. Det innebär att ta fram en form för hur avfallsplanens resultat för året som gått ska presenteras på ett strukturerat och enkelt sätt. På så sätt får avfallsverksamheten automatiskt en mer hel och tydlig bild av hur avfallsplanearbetet med de avfallsförebyggande insatserna ligger till. Många har också börjat redovisa dessa årliga avstämningar för politikerna, i nämnden eller på högre nivå. Genom att återkoppla till politikerna tar avfallsverksamheten plats bland dem som har beslutat om inriktningarna och det blir ofta ett positivt tillfälle att visa hur verksamheten utvecklas.


Skriv ut:

Datum