Avfallsförebyggande i praktiken – en guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk, underlagsrapport

Att förebygga avfall är högst upp i avfallshierarkin och den nivå som bör eftersträvas att nå ur miljösynpunkt. Ett problem är att ansvaret och möjligheterna för detta i de flesta fall inte ligger hos dem som arbetar med avfall. Men det finns områden som tätt anknyter till den traditionella avfallsverksamheten och här är återbruk, återanvändning och förberedelse av återanvändning, av produkter viktiga exempel.

När en produkt återbrukas lever den längre och det gör att färre nya produkter behöver produceras och här finns en stor miljövinst. Vad som är lämpliga produkter att samla in beror bland annat på miljönytta, hanterbarhet och potentiella risker i form av farliga ämnen och farliga produkter och efterfrågan beroende på ekonomi. Varje verksamhet behöver själva upprätta riktlinjer för vad som ska samlas in. En grundregel är att ingenting bör återbrukas utan avlämnarens medgivande.

Ett smidigt och enkelt sätt att arbeta med återbruk på en återvinningscentral är att ha en bytesbod eller en obemannad insamling. Genom att göra i ordning en fartygscontainer ges besökarna möjlighet att lämna saker för återbruk. Detta upplägg innebär mindre administration och arbetskraft än att ha en bemannad insamling, men ställer samtidigt större krav på tydlig information till besökarna då ingen finns på plats för att guida dem i sorterandet. Den stora fördelen med en bemannad mottagning jämfört med en obemannad är att det blir en omedelbar kontroll av produkterna och onödig hantering i form av avfall som inte kan återbrukas.

Bemannad mottagning och försäljning av återbrukade produkter är den mest kompletta lösningen för att arbeta med återbruk. Den inkluderar en strukturerad mottagning av produkter som samtliga besökare passerar samt försäljning av de insamlade produkterna i direkt anslutning till återvinningscentralen. Denna typ av verksamhet kräver relativt stora resurser, men ger i gengäld stora flöden av återbrukade produkter, bra arbetstillfällen och en tydlig signal till besökarna att återbruk är en naturlig del av avfallshanteringen.

Det finns flera olika sätt att arbeta med återbruk i en kommun och det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till avfallsverksamheten utan kan även drivas av de som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder. Genom att driva kommunala projekt kopplade till återbruk skapas sysselsättning och utbildning i egen regi.


Skriv ut:

Datum