Avfallshantering bidrar till att stävja klimatförändringar

Konsumtionen ökar i rask takt. Det gör därmed också mängden avfall. Genom att återvinna avfallet kommer många nyttigheter tillbaka till samhället.

95 procent av hushållsavfallet återvinns. Därmed ersätts stora mängder jungfruligt material, näringsämnen och fossila bränslen.

Världsnaturfondens färska rapport ”Living Planet” hävdar bl a att vår konsumtion överskrider jordens produktionsförmåga. RVF – Svenska Renhållningsverksföreningens rapport ”Svensk avfallshantering 2006” visar att den totala mängden avfall ökar*. Avfallsökningen beror sannolikt till stor del på ökad konsumtion.

Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, allt efter avfallets egenskaper. Detta för att inte orsaka skador på människor eller natur. Kommunerna hanterar en stor del av avfallet och målet är bästa möjliga miljö- och samhällsnytta.

Återvinningen ger många nyttigheter till samhället. Närmare 1,4 miljoner ton avfall blir till nya råvaror för tillverkning av glas, stål, plast, papper med mera. En halv miljon ton blir jordförbättringsmedel och om all den biogas som produceras vid svenska anläggningar för avfallsrötning användes som fordonsbränsle skulle det kunna ersätta cirka 18 miljoner liter bensin. 2,2 miljoner ton hushållsavfall samt 1,6 miljoner ton verksamhetsavfall ger 10,2 TWh värme till förbränning och 0,9 TWh elenergi. Det motsvarar värmebehovet för 600 000 lägenheter och el för drygt 100 000 hushåll, eller ca 20 procent av det totala fjärrvärmebehovet i Sverige. Fjärrvärmen från förbränningen ersätter ca 1 miljard liter olja.

– Svensk avfallshantering är framgångsrik. Engagemang från medborgarna, fastighetsägare, producenter, kommuner m fl har bidragit till att 95 procent av hushållsavfallet återvinns. RVF bedömer att återvinningen kommer att öka ytterligare, säger Weine Wiqvist, VD på RVF.

För mer information, se www.rvf.se där ”Svensk Avfallshantering 2006” finns för nedladdning

Weine Wiqvist, VD RVF, tfn 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

RVF – Svenska Renhållningsverksförening verkar för att avfall ska hanteras så att både miljön och människors hälsa skyddas. RVF är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVF medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.


* Alla uppgifterna gäller hushållsavfall och återvinningen av det, dvs inte industrins avfall.


Skriv ut:

Datum