Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie

I rapporten presenteras en kartläggning av avfallshanteringen i ett urval europeiska länder: Sverige, Danmark, Holland, Schweiz (ej medlem i EU) och Österrike. Kartläggningen omfattar uppgifter om insamling, behandling och återvinning av kärl- och säckavfall (matavfall och brännbart avfall), farligt avfall, batterier, elavfall, tidningar och förpackningar från i första hand hushåll. Fokus i sammanställningen är organisation, ansvar och systemperspektiv. Tekniska detaljer tas inte upp.

Stora likheter, men även några väsentliga skillnader, finns inom avfallshanteringen i de utvalda länderna. Det finns en väl etablerad källsortering och återvinning i alla länderna. Sverige utmärker sig genom ett mycket högt energiutnyttjande i avfallsförbränningen. Kommunalt ansvar för kärl- och säckavfall, grovavfall och farligt avfall från hushåll finns i samtliga undersökta länder. Detta inkluderar liknande avfall från verksamheter (utom i Holland). I Danmark inkluderas även förpackningar och tidningar från hushåll samt brännbart avfall och deponirest från industrier. I Schweiz ska kantonerna sörja för att återvinningsbart avfall och farligt avfall så långt möjligt samlas in separat, till exempel förpackningar. I Holland tillämpas ett frivilligt kommunalt ansvar på tidningar.

Producentansvar tillämpas i varierande omfattning. Danmark har inget producentansvar på förpackningar och tidningar. I Schweiz finns ett nationellt lagstadgat producentansvar på elavfall. För andra avfallsslag eller produkter finns regional lagstiftning. Exempel på producentansvar i Schweiz är motorfordon, skidor, pianon och möbler. Österrike har samma omfattning på producentansvaret som Sverige, liksom även Holland med undantag för förpackningar.

Regional samverkan är vanligt, ofta i form av kommunalförbund, liksom insamling på entreprenad. Användning av återvinningscentraler är vanligt förekommande, utom i Schweiz där fastighetsnära insamling dominerar. I Holland finns till och med ett lagkrav att återvinningscentraler ska finnas. Omfattningen av matavfallsinsamlingen varierar. I Österrike samlar nästan alla kommuner in matavfall, medan det är mindre vanligt i Danmark. I Holland finns ett lagkrav på separat insamling av matavfall.

Insamling av förpackningar och tidningar är vanligt i alla länderna. Detta sker antingen genom kommunernas eller producenternas försorg. Schweiz har metallinsamling, inte enbart metallförpackningar. I Holland avgör kommunerna utformningen av förpackningar och tidningar. Det är vanligt i alla länderna att kommuner helt eller delvis äger behandlingsanläggningar. I Danmark ska deponier för hushållsavfall ägas av kommuner.

Återvinningsnivåerna är likartade i alla länderna. Det innebär att ungefär hälften utgörs av materialåtervinning inklusive biologisk återvinning och hälften energiåtervinning. Högst andel biologisk återvinning finns i Österrike. Rötning blir allt vanligare i Holland. Eftersom fjärrvärme är relativt ovanligt i Schweiz, blir energiutnyttjandet lägre där. En relativt liten andel av avfallet deponeras i samtliga länder.


Skriv ut:

Datum