Avfallsmängderna fortsätter minska

2010 minskade mängden hushållsavfall för andra året i rad. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 363 880 ton. Det är en minskning med 2,7 procent jämfört med 2009. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 463 kg hushållsavfall 2010, att jämföra med 480 kg per person 2009.

I Sverige deponerades 1 procent av hushållsavfallet 2010. Det är en minskning med 33 procent från 2009.

Miljömålet att minst 50 procent av hushållsavfallet skulle återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, senast år 2010 uppfylldes i stort sett. 49,2 procent av hushållsavfallet gick till material- eller biologisk återvinning och 48,7 procent gick till energiåtervinning.

Insamling och behandling av källsorterat matavfall ökade med 20 procent 2010 jämfört med 2009. 163 kommuner samlar in källsorterat matavfall, visar en undersökning som Avfall Sverige genomfört. Undersökningen visar också att ytterligare 70 kommuner har planer på att införa system för källsortering av matavfall. Avfall Sveriges beräkningar visar att 24 procent av matavfallet återvanns biologiskt 2010.

Svensk avfallshantering handlar allt mer om avfallsminimering och förebyggande av avfall. Minskade avfallsmängder är något som Sverige och hela Europa strävar efter. På det nationella planet är Avfall Sverige och kommunerna viktiga aktörer i denna process.

Men vi får inte glömma det viktiga arbetet med att ta hand om det avfall som trots allt uppstår. Metoderna har utvecklats så att Sverige i dag stolt kan visa upp en miljöriktig och hållbar avfallshantering med ett tydligt samhällsansvar. Fjärrvärme från avfall ersätter fossila bränslen, det gör även biogas. Materialåtervinning bidrar till att minska uttaget av jungfrulig råvara. Sverige är en av världens ledande nationerna inom avfallshantering – vi återvinner hela 99 procent av vårt hushållsavfall som energi eller material.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum