Avfallsminimering – Att minska hushållens avfallsmängder En översikt av policys, konkreta initiativ och idéer i utvalda länder

Sammanfattning

Avfallsminimering återfinns överst i EU:s avfallshierarki. Ändå är det den svåraste uppgiften att genomföra. Det finns också en risk för oklarheter vad som menas med avfallsminimering. Avfall Sverige har engagerat sig i frågan och som ett led i detta arbete har föreningen låtit Åke Thidell och Thomas Lindhqvist (båda Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet) göra en översikt över policys, konkreta initiativ och idéer i ett antal utvalda europeiska länder.


Skriv ut:

Datum