Avfallssystem Källsortering vs Mekanisk sortering. Litteraturstudie

Sammanfattning: Litteraturstudiens övergripande resultat är att inga forskningsresultat finns att tillgå som jämför hela avfallshanteringssystem från insamling till och med återvinning. Flera icke akademiska studier argumenterar för att den mängdökning som blivit fallet vid övergång från källsortering av något materialslag och övriga materialslag blandade, till insamling av alla materialslag blandat, inte är en effekt av den blandade insamlingen i sig utan av andra aktiviteter. Vid byte av system sker information som allmänt skapar engagemang i avfallshanteringen och andra förändringar så som nya incitament, kan introduceras i samband med systembytet.

Denna litteraturstudie har genomförts i syfte att kartlägga och analysera kunskapsläget inom aktuell forskning. Livscykelanalys har använts för att kvantifiera miljöprestandan i avfallshanteringssystem med källsortering av hushållsavfall jämfört med milhjöprestandan i avfallshanteringsystem med mekanisk eftersortering. Sökning i litteraturdatabaser har genomförts. Detta har kompletterats med referenssökningar och personliga kontakter med nyckelaktörer inom branschen och vid universitet och forskningsinstitut. 

Två studier jämför system där ett materialslag (tidningar eller glas) källsorteras och resten av materialslagen samlas in i form av en blandad fraktion för mekanisk eftersortering med system där alla materialslag samlas in blandat och sorteras genom mekanisk eftersortering. Studierna omfattar enbart insamling och sortering. Mängden av de olika materialslagen som går till återvinning redovisas i studierna men inte de utgående materialens kvalitet. I dessa studier påvisas vissa miljö- och ekonomiska fördelar med insamling av alla materialslagen blandat, jämfört med när något materialslag källsorterats, tack vare beräknade och faktiska mängdökningar i de aktuella studierna och en effektivare insamling. 

Flera akademiska och icke akademiska studier pekar dock på försämrad kvalitet på materialen vid mekanisk eftersortering. Framför allt är det glas och papper som är de känsliga fraktionerna medan plast inte verkar påverkas negativt. Studierna pekar också på de problem som kvalitetsbristerna leder till. Till exempel kan den orsaka att materialet bara recirkuleras en gång som konstruktionsmaterial, så kallad down cycling.

En icke akademisk studie finns som jämför avfallssystem inklusive återvinnarledet. Studien, som genomförts i Wales, jämför hämtning vid fastighetsgräns av återvinningsmaterial i 1) blandad fraktion, 2) ett källsorterat materialslag och övriga återvinningsmaterial i blandad fraktion och 3) fullt utbyggd källsortering. Studien visar att fullt utbyggd källsortering är det bästa systemet ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Endast ur det sociala perspektivet ”arbetstillfällen” är insamling av en blandad fraktion förpackningar det bästa systemet.


Skriv ut:

Datum