Avfallstrenden 2006 Uppdaterade siffror

Om all biogas som produceras vid svenska anläggningar för avfallsrötning användes
som fordonsbränsle, skulle det kunna ersätta ca 18 miljoner liter bensin.

20 procent eller 600 000 lägenheter får sitt fjärrvärmebehov täckt av energiutvinningen
från avfallsförbränning, redan idag. Det ersätter t ex 1 miljard liter olja. Avfallsförbränningen
genererar dessutom en stor mängd hushållsel.

Avfall behandlas och omvandlas till resurser - värme, el, fordonsbränsle, gödsel med mera.

Varje behandlingsmetod är nödvändig och kompletterar varandra. Tack vare en effektiv avfallshantering
når vi flera av Sveriges miljömål. Det framgår av RVFs nya statistik över avfall
och återvinning1.

Se tabell i bifogad fil.

1 Alla uppgifterna gäller hushållsavfall och återvinningen av det, dvs inte industrins avfall.

Statistiken visar att:
• Avfallsmängderna 2005 ökade med drygt fyra procent jämfört med 2004. En anledning är
rådande konjunktur och ökad konsumtion.
• Mer än 95 procent av hushållsavfallet återvinns som energi, material eller näring, 2004 var
det 90 procent.
• På ett år har hushållsavfallet som deponeras nära nog halverats, från nio till fem procent av
totalmängden. Sedan 1994 har deponeringen minskat med ca 85 procent.
• Knappt 45 procent av hushållsavfallet gick år 2005 till materialåtervinning, inkl biologisk
återvinning. Det är en ökning med ca sex procent jämfört med föregående år. Kommunernas
metallåtervinning ökar snabbast, med ca 20 procent jämfört med 2004.
• Förbränning med energiutvinning ökade med tolv procent 2005, till drygt 50 procent, vilket
bidragit till den snabba minskningen av avfall till deponering.
• Mängden farligt avfall ökade tre procent 2005 och utgör idag 0,6 procent av hushållsavfallet.

Återvinningen ger många nyttigheter till samhället. Närmare 1,4 miljoner ton avfall blir till
nya råvaror för tillverkning av glas, stål, plast, papper med mera. En halv miljon ton blir
jordförbättringsmedel och om all den biogas som produceras vid svenska anläggningar
för avfallsrötning användes som fordonsbränsle skulle det kunna ersätta cirka 18 miljoner
liter bensin. Slutligen ger 2,2 miljoner ton hushållsavfall samt 1,6 miljoner ton verksamhetsavfall
till förbränning 10,2 TWh värme och 0,9 TWh elenergi. Det motsvarar
värmebehovet för 600 000 lägenheter och el för drygt 100 000 hushåll, eller ca 20 procent
av det totala fjärrvärmebehovet i Sverige. Fjärrvärmen från förbränningen ersätter
ca 1 miljard liter olja.

Svensk avfallshantering är framgångsrik. Ett stort engagemang från medborgarna, fastighetsägare,
producenter, entreprenörer och kommuner har bidragit till att mer än 95 procent av
hushållsavfallet nu återvinns. RVF bedömer att återvinningen kommer att öka ytterligare,
inom något år beräknas endast någon procent deponeras.

För mer information, se www.rvf.se där ”Svensk Avfallshantering 2006”, med fullständig statistik
finns för nedladdning inom kort.

Eller kontakta
Weine Wiqvist, VD RVF, tfn 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom
avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund
och kommunbolag men också företag.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVFs medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar
– allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt.
Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.


Skriv ut:

Datum