Avfallstrenden 2010: Mindre avfall och mer återvinning

98,6 procent av hushållsavfallet återvinns, endast 1,4 procent deponeras. Mängden till deponering har halverats jämfört med 2008. 35,4 procent av hushållsavfallet materialåtervinns och 13,8 procent av hushållsavfallet går till biologisk återvinning – kompostering och rötning. Detta innebär att 49,2 procent av hushållsavfallet går till material- och biologisk återvinning.

Därmed är riksdagens miljömål nära att uppfyllas. Målet är att minst 50 procent av hushållsavfallet ska gå till material- och biologisk återvinning senast 2010.

48,2 procent av hushållsavfallet energiåtervinns genom förbränning, en minskning med året innan.

154 kommuner har nu infört system för källsortering av matavfall, visar en ny undersökning från Avfall Sverige genomfört. Ytterligare 63 kommuner planerar att införa ett sådant system.

Avfall Sveriges beräkningar visar att 21 procent av matavfallet återvanns biologiskt 2009. Enligt riksdagens miljömål ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling 2010.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, te. 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum