Avtal med bonus- och sanktionssystem inom avfallshanteringen

Sammanfattning

För att underlätta för en kommun att uppnå sina mål med avfallsverksamheten kan styrmedel i form av bonus eller sanktioner läggas in i beställarens avtal med entreprenören. Det saknas dock samlad kunskap om hur kommunerna följer upp sina renhållningsavtal och om möjligheter till sanktion finns inskrivna i avtalen samt i vilken utsträckning bonussystem förekommer.

I detta projekt har erfarenheterna av sanktions- och bonussystem dokumenterats. På så sätt fås en tydligare bild av hur en fungerande och effektiv avtalsuppföljning kan skapas, främst för insamlingsentreprenader. Det är viktigt att redan vid utformningen av förfrågningsunderlag och avtal vara grundlig. Tydlighet är av största vikt eftersom många problem uppstår genom att parterna uppfattar avtalet på olika sätt.

Det absolut viktigaste styrmedlet utgör den återrapportering och dialog mellan beställare och entreprenör som bör äga rum vid regelbundna möten. Styrmedel är dessutom viktiga oavsett storlek på entreprenad eller kommun.

Att hitta rätt nivåer på viten och kvalitetsavdrag kan vara svårt. Gränserna för kvalitetsavdrag bör sättas på en väl avvägd nivå i syfte att säkerställa en god kvalitet på arbetet. Vitesbelopp kan däremot vara högre.

Sanktion i form av vite eller avdrag på ersättningen kan i vissa fall tolkas som ett misstroende, vilket beställaren också måste vara lyhörd för. Konfliktlösningen bör ske inom ett väl fungerande samrådsorgan, där målet är att lösa konflikten utan att vite utdöms. En styrparameter i form av klagomålsregistrering, gärna vid något tillfälle kompletterad med NKI (Nöjd-kund-index), bör kunna fungera som en fingervisning på renhållningens kvalitet sett ur ett kundperspektiv och kan därvid även fungera utomordentligt som diskussionsunderlag. Ett felanmälningssystem bör vara transparent så att både beställare och entreprenör har möjlighet att se hur man ligger till. På det sättet bidrar man till att skapa förtroende för systemet från båda håll.

Bonus kan vara ett bra komplement i vissa avtal för att stimulera och uppmuntra entreprenören till ett visst beteende, till exempel ökad miljöhänsyn. Ett väl fungerande bonussystem kan vara till fördel för både beställare och entreprenör. Troligen upplever många entreprenörer bonus som positivt och spännande, vilket kan stimulera till nya kreativa lösningar på avfallsområdet. Bonusutbetalningar kan gå till personalbefrämjande åtgärder så att de riktas mot dem som faktiskt har bidragit till förbättringarna.


Skriv ut:

Datum