Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning

Sammanfattning: Avfallsbranschen ansvarar för omhändertagande av fraktioner från små avloppsanläggningar som exempelvis slam från slamavskiljare och klosettvatten från slutna tankar. Dessa fraktioner behandlas ofta på kommunala avloppsreningsverk tillsammans med övrigt inkommande avloppsvatten. Revaq-certifierade avloppsreningsverk får dock allt svårare att ta emot slam från slamavskiljare som ofta har dålig kvalitet, det vill säga lågt innehåll av näring i förhållande till metaller. Nya alternativ för avsättning av slam från slamavskiljare behöver därför hittas. 

Preliminära resultat från tidigare studier har indikerat att slamavskiljarslam med fördel kan avvattnas eftersom huvuddelen av oönskade föroreningar i form av metaller då skulle hamna i den fasta fasen, medan rejektvattnet skulle kunna omhändertas av Revaq-certifierade verk. Denna studie har haft som mål att:

1) Studera och sammanställa kvaliteten på insamlade fraktioner från små avlopp samt de fraktioner som avvattning resulterar i, dvs. rejektvatten och fastfas

2) Utifrån kvaliteten på rejektvatten och fastfas utvärdera:

i) om rejektvattnet skulle vara lämplig att hantera i Revaq-certifierade reningsverk

ii) avsättningsmöjligheter för fastfasen

Projektet genomfördes främst genom provtagning och analys av olika fraktioner från små avloppsanläggningar före och efter avvattning, sammanställning av data och diskussion av resultaten under ett referensgruppsmöte. Provtagningen utfördes av Vatten Östersund och Växjö kommun. Vid Vatten Östersund togs prov vid tio tillfällen på blandade fraktioner från små avlopp (slamavskiljarslam och en mindre andel klosettvatten) före avvattning samt på fastfas och rejektvatten efter avvattning. Vid Växjö kommun togs sex prov på slam från slamavskiljare och sex prov på klosettvatten från slutna tankar (avvattning kunde inte utföras).

Mätresultaten på klosettvatten stödde tidigare slutsatser om att fraktionen har hög näringshalt i förhållande till metallhalten och med fördel kan återföras till jordbruksmarken, antingen genom att fraktionen certifieras enligt SPCR 178 eller att den tas emot av ett Revaq-certifierat reningsverk.

Mätresultaten stödde även tidigare indikationer på att slamavskiljarslam (och blandade fraktioner från små avloppsanläggningar som i huvudsak består av slamavskiljarslam) i regel har lågt näringsinnehåll i förhållande till metallinnehållet. Vad gäller fraktionerna efter avvattning tyder denna studie på att rejektvatten från avvattning av slamavskiljarslam/blandade fraktioner från små avlopp i regel har högt näringsinnehåll i förhållande till metallinnehåll och borde kunna behandlas på Revaq-certifierade reningsverk. Fler studier behövs dock för att t.ex. studera effekter av hur olika avvattningstekniker påverkar sammansättningen hos rejektvattnet.

Den fasta fasen har enligt denna studie oftast minst lika lågt näringsinnehåll i förhållande till metallinnehåll som ej avvattnade fraktioner från små avlopp. Att avsätta fraktionen som deponitäckning är ett lämpligt alternativ som används på flera håll idag. Flera deponier i Sverige har dock ett minskande behov av täckningsmaterial.

Anläggningsjord borde kunna vara ett tänkbart avsättningsalternativ för den fasta fasen, givet att tillräcklig efterfrågan finns. Det är också viktigt att den fasta fasen är tillräckligt torr och ren från grovrens som tops m.m. För att kunna avgöra om skogsgödsling är ett tänkbart avsättningsalternativ behöver det utredas vilka krav som ska ställas på tungmetaller (inga fastställda krav finns idag). Det kan även vara intressant att titta på metoder för att kväveberika den fasta fasen för att främja avsättning i skogsgödsling. 

Förbränning bör kunna vara en möjlig avsättning för avvattnat slamavskiljarslam, åtminstone om torrsubstanshalten efter avvattning är minst 30 %. Överenskommelse med förbränningsanläggningen gällande kvalitet, sammansättning, mottagningsavgifter etc. måste dock göras i varje specifikt fall. Att bedriva uppströmsarbete för att minska metallhalterna hos slam från slamavskiljare är en fördel oavsett avsättning.


Skriv ut:

Datum