Basiska kemikalier i rökgasreningssystem

Sammanfattning

Avfallsförbränning med energiutvinning är idag ett mycket aktuellt ämne. Fler och fler anläggningar byggs och processerna utvecklas. Rökgaserna som lämnar en förbränningsanläggningar styrs av hårda emissionskrav för minimerad påverkan på vår hälsa och miljö. För att kunna hålla dessa hårda krav har rökgasreningsutrustningen hög avskiljningsgrad av partiklar, sura ämnen, tungmetaller och andra giftiga ämnen i gaserna. Reducering och avskiljning av föroreningar i rökgaserna är en komplicerad process. För att kunna avskilja vissa ämnen krävs det att man tillsätter andra. Vid rening av rökgaser är tillsats av basiska kemikalier mycket vanlig. De basiska kemikalierna reducerar sura ämnen ur rökgaserna.

Projekt behandlar hur de basiska kemikalierna verkar i reningsutrustningen, vilka rester som bildas utifrån dem samt kemikaliernas hela livscykel, från framställning till restprodukt. Utifrån denna information utreds hur användningen av de basiska kemikalierna påverkar vår miljö ur både positiv och negativ synpunkt.

Användning av basiska kemikalier i rökgasrening för avfallsförbränning påverkar miljön mer positivt än negativt. De negativa miljöaspekterna är koldioxidutsläppen, både från tillverkning, transport och vid användning. Dock är mängden koldioxid så liten att den kan räknas in i vårt naturliga kretslopp. Kemikalierna renar rökgaserna från sura ämnen så som svavel, saltsyra och vätefluorider, utan att bilda farliga restprodukter.

Tekniken går framåt och det forskas hela tiden på ”bättre” lösningar i en rökgasrening. Genom fullständig kontroll och optimering av rökgasreningssystem, kan åtgången av kemikalierna styras till minsta möjliga. Det är en av möjligheterna för att minska på koldioxidutsläppen som är den negativa sidan vid användning av basiska kemikalier i rökgasreningsanläggningar.

Genom att tillämpa de basiska kemikalierna i rökgasreningen bidrar avfallsförbränningsanläggningar till att uppfylla 4 av våra nationella miljökvalitetsmål; Frisk luft (mål nr 2), Bara naturlig försurning (nr 3), Giftfri miljö (nr 4) och God bebyggd miljö (nr 15). Miljökvalitetsmålen är ett projekt som startats av riksdagen och inkluderar hela Sverige. Genom att bidra till att målen uppfylls kan också avfallsförbränningsanläggningar ta åt sig ära och känna sig delaktiga i projektet som arbetar för att bevara vår miljö och uppnå hållbar utveckling.


Skriv ut:

Datum