Bättre förutsättningar för biogas inom industrin föreslås

Den svenska industrin bör kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar genom att köpa biogas via gasnätverket, på samma sätt som de kan köpa grön el. Det menar Naturvårdsverket och Energimyndighetens i en utredning om EU:s utsläppshandelssystem. 
 
Två förordningar påverkar hur ett sådant system kan se ut och när det börja gälla. Dels är det bestämmelserna i EU:s övervaknings- och rapporteringsförordning som revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2021, samtidigt som den fjärde handelsperioden i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) börjar gälla. Dels påverkas förutsättningarna av omarbetade förnybarhetsdirektivet, RED2, som ska vara i kraft senast 30 juni 2021. RED2 kommer innebära krav på att medlemsländerna upprättar register för att kunna spåra förnybar energi till sitt ursprung. Hållbarhetskriterierna har också omarbetats i RED2, vilket innebär att minskade utsläpp ska säkerställas och att dessa kan räknas in i ett massbalanssystem; biogas producerad av olika typer av substrat kan exempelvis blandas och hållbarhet och utsläppsminskning beräknas då proportionerligt.
 
Naturvårdsverkets och Energimyndighetens vill göra det möjligt för verksamhetsutövare som industrier att tillgodoräkna sig använd biogas inom EU ETS, även då gasen levererats via gasnät och då i praktiken blandats med fossil naturgas, på samma sätt som det är möjligt att köpa grön el. Detta kontrolleras genom ett biogasregister som också garanterar att utsläppsminskningarna inte ska kunna dubbelräknas. Biogasen får då ett unikt id-nummer som ska kunna spåras till producent. Om det blir möjligt att tillgodoräkna sig biogas som är injicerad och uttagen i olika nät beror på omarbetningen av övervaknings- och rapporteringsförordningen, annars kan biogas endast tillgodoräknas från sammanhängande gasnät.

För att verksamhetsutövare ska kunna tillgodoräkna sig biogas behövs hållbarhetsbesked enligt hållbarhetskriterierna. Eftersom svenska bestämmelser endast inkluderar biogas som motorbränsle, behövs en författningsändring för att också biogas till andra sektorer ska kunna omfattas.
 
Tidpunkten när verksamhetsutövare kan börja tillgodoräkna sig biogas är satt från och med 1 januari 2022 och detta med anledning av att de två styrande dokumenten börjar gälla i olika tidpunkter med ett halvt år glapp. 


Skriv ut:

Datum