Bättre kontroll av farligt avfall-transporter krävs

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall och lämnade sin rapport till regeringen i maj. 

Granskningen visade att det finns brister i systemet för tillsyn och att det därför inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen. Avfall Sverige välkomnade granskningen som stärkte våra sedan länge framförda krav på ett bättre uppföljningssystem för farligt avfall i Sverige.

Regeringen har nu lämnat en skrivelse till riksdagen med konkreta åtgärder för att förbättra tillsynen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns vissa brister i systemet för tillsyn över transporter av farligt avfall och vidtar nu åtgärder för att fastställa hur länsstyrelsernas tillsynsansvar ska vara organiserat.


Skriv ut:

Datum