Bättre nytta av gamla deponier

Det finns många skäl att återbruka sluttäckta deponier. Här finns potential för ökade rekreationsvärden, ekonomiska intäkter, förnybar produktion av energi samt bättre kontroll av lakvatten och deponigas.   

 Avfall Sverige har publicerat en rapport som lyfter för- och nackdelar med olika användningsområden för nedlagda och sluttäckta deponier. I rapporten ges också vägledning kring vilka specifika förutsättningar som bör beaktas för varje enskild deponi.  

Ämnet är emellertid inte utan diskussion, det finns en oro att nyttjandet av deponierna kan äventyra själva sluttäckningen. I rapporten framkommer att detta åberopande av försiktighetsprincipen till stor del beror på bristande kunskap, något som blir uppenbart när man blickar utåt i världen. Internationellt finns det många goda exempel på efterutnyttjande av sluttäckta deponier. USA har exempelvis uppvisat en hög innovationsgrad kring återbruk av marken för solcellsparker.  

Att återbruka deponier är dock mer krävande än att ta jungfrulig mark i anspråk, detta bland annat på grund av de höga funktionskraven på sluttäckningen. Men även om det innebär en utmaning så visar rapporten att det finns goda exempel där gamla deponier har fått nya användningsområden. För att nå framgång är det viktigaste att varje deponi bedöms efter dess individuella förutsättningar, samt att inga genvägar tas. Genom att anpassa det nya användningsområdet efter deponins specifika förutsättningar finns goda möjligheter att nå de potentiella fördelarna, samtidigt som sluttäckningen inte äventyras. 

Rapporten vänder sig till intressenter inom branschen, myndigheter samt övriga med intresse i frågan.  

Här hittar du rapporten


Skriv ut:

Datum