Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Många åtgärder har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar och kontinuitet för branschen. Men anläggningarna har också mycket att vinna på att dela med sig av sin kunskap och lära sig av varandra. Benchmarking av nyckeltal erbjuder anläggningarna kompletterande information till förbättringsarbete och effektivisering vilket i sin tur leder till bättre och billigare biogasproduktion.

Avfall Sverige-rapporten 2017:05 ”Benchmarking för effektivare biogasproduktion” är resultatet av en studie där man bland annat har mätt den totala effektiviteten i de olika processerna på flera produktionsanläggningar och jämfört nyckeltal för kostnader, energianvändning och prestation.

Projektet har letts av Johan Yngvesson från RISE Samhällsbyggnad och har genomförts i samarbete med Daniel Tamm från IVL Svenska Miljöinstitutet. Avfall Sverige är en av medfinansiärerna till projektet.

För mer information kontakta

Caroline Steinwig, Avfall Sveriges rådgivare för biologisk återvinning, 070-480 61 23, caroline.steinwig@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sveriges kommunikationschef, 070-662 61 28,

anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum