Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Sammanfattning: Projektet visar att benchmarking är en bra metod för att identifiera förbättringsmöjligheter hos enskilda anläggningar. Benchmarkingsmetodiken kan även bidra till att öka kunskapen om fördelar och nackdelar med olika tekniker och arbetssätt, men för det behövs ett större underlag i form av fler antal anläggningar. Det i sin tur kräver samsyn och förankring i branschen avseende definitioner och tillvägagångssätt, något som man i projektet bara delvis lyckades få till. Denna rapport kan utgöra ett beprövat underlag till en sådan process.

I detta projekt har benchmarking använts som metod för att identifiera förbättringsmöjligheter på befintliga anläggningar i biogasens produktionskedja. Utifrån en gemensamt framtagen avgränsning av de funktioner som ingår i kedjan har data insamlats från anläggningarna för jämförelser av definierade nyckeltal. Resultaten avslöjar stor potential i outnyttjad kapacitet, minskade kvalitetsförluster i produktionen och effektivare underhåll.

Lågt utnyttjande av den installerade kapaciteten utgör den största förbättringspotentialen och härleds huvudsakligen till osäkerheter och bristande förutsättningar på gasmarknaden. Rejektet i förbehandlingen utgör också en väsentlig del av förlusterna genom att det upptar kapacitet och resurser i samma utsträckning som acceptet och genom att dess innehåll av rötbart material går förlorat.

Anläggningarna uppvisar relativt hög tillgänglighet vilket är positivt, men underhållet är omfattande och i stor utsträckning baserat på avhjälpande aktiviteter. Jämförelser av underhållskostnaderna avslöjar en tydlig förbättringspotential, framförallt i förbehandlingen. De härleds till undermålig utrustning, kvalitetsbrister i substrat och bristande underhållsstrategier som t.ex. otillräckligt förebyggande underhåll och grundorsaksanalys.

För att komma tillrätta med brister i tekniken behövs ökad samverkan med teknikleverantörer t.ex. inom grundorsaksanalyser och ett större ansvar från leverantörerna att utveckla en driftsäker produktion. Projektet belyser förbättringspotential i uppföljningen på anläggningarna. Mätning av t.ex. driftstörningar, underhållsinsatser och andra grundläggande underhållsparametrar är ofta bristfällig. Sådana åtgärder tillsammans med ökad kompetens inom driftsäkerhet, underhållsekonomi och produktionsuppföljning bidrar till att effektivisera underhållet på anläggningarna.


Skriv ut:

Datum