Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Beslut om nya avfallslagstiftningen

Nu har riksdagen röstat igenom regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på avfallsområdet i svensk lagstiftning.

Beslutet innebär bland annat följande ändringar:

  • Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges vad som avses med avfallsproducent. För att avgränsa kommunens ansvar för avfall enligt 15 kap. miljöbalken behöver det uttryckas som ”kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken”. 
  • Det införs bestämmelser om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling och kostnader för hantering av avfallet.
  • Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet förtydligas.
  • Kommunens ansvar för avloppsfraktioner förtydligas: avloppsfraktioner och filter-material från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
  • Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall revideras. 
  • Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall. 
  • Flera bemyndiganden utvidgas för att möjliggöra genomförande av kraven i avfallsdirektiven genom föreskrifter.
  • Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan. 
  • De beslutade lagändringarna kommer att åtföljas av beslut om ändringar i avfallsförordningen samt nya och ändrade föreskrifter från Naturvårdsverket. 

Dessa ändringar träder i kraft den 1 augusti 2020. Kraven avseende kommunalt ansvar för avfall från bygg- och rivningsverksamhet som inte är yrkesmässig träder i kraft vid utgången av år 2022.

Läs mer i betänkandet 

Läs mer angående regeringens motiv till regleringen 


Skriv ut:

Datum