Beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

Sammanfattning: Mot bakgrund av förhöjda halter av potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen i slaggrus, måste riskerna inför återvinning bedömas. Återvinning av slaggrus som uppvisar lägre halter än de beräknade riktvärdena i en asfalttäckt konstruktion som den beskrivs i detta dokument, bedöms innebära ringa risk och kräver således åtminstone en anmälan avseende miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet).  I vissa fall kan den även kräva tillstånd.

Avfallsförbränning med energiutvinning utgör den huvudsakliga behandlingen av hushållens och delvis även av industrins avfall i Sverige idag. Som främsta restprodukt uppkommer bottenaska som är utgångsmaterialet för slaggrus. För närvarande är den huvudsakliga användningen av slaggrus som ett avjämningsmaterial i samband med sluttäckning av deponier. Inom kanske fem till tio år finns det en påtaglig efterfrågan för slaggrus som avjämningsmaterial. På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen, har slaggrus stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser vid anläggningsarbeten och i konstruktioner även utanför deponier. Således kan slaggrus utgöra en viktig byggsten på vägen mot en cirkulär ekonomi. 

Eftersom de anläggningskonstruktioner som slaggrus främst lämpar sig för liknar varandra, ligger det till nära hands att ta fram ett övergripande processtöd och riktvärden för återvinning av slaggrus i anläggningsarbeten. Denna rapport och tillhörande bilagor ska vara just ett sådant stöd för slaggrusproducenter, verksamhetsutövare och myndigheter. Rapporten omfattar i stort följande fyra delar: 

  • En förklarande huvudrapport med bakgrundsinformation, en kort redovisning av kunskapsläget och en beskrivning av typfall för återvinning av slaggrus i (vissa) täckta anläggningskonstruktioner.
  • Beräkning av riktvärden för typfallen som baseras på, men delvis avviker från, Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell för förorenade områden.
  • Ett beslutsstöd i form av ett flödesschema.
  • En checklista för planerade anläggningsprojekt.

Bedömning om ringa risk kan enbart göras under följande förutsättningar:

  • Konstruktion, anläggning, drift och rivning motsvarar typfallen och i övrigt vad som beskrivs i denna rapport som ligger till grund för riskbedömningen.
  • Förutsättningarna på platsen där slaggrus ska användas motsvarar de som beskrivs i rapporten och riskbedömningen, alternativt är dessa ännu gynnsammare för att minimera miljö- och hälsorisker.

Förutsättningarna och antaganden innebär således att det inte är fråga om ”fri användning” som den beskrivs i Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbete. Myndigheter kan även komma att göra en annan bedömning med avseende på risknivån och ställa ytterligare krav på riskreducering. 

Metoden som ligger till grund för beräkning av riktvärden är framtagen för föroreningar som ligger (kvar) i mark, inte för föroreningar som placeras ovan mark. Den har dock med delvis andra modifikationer använts i tidigare beräkning av riktvärden för återvinning av slaggrus av bland andra SGI. Metoden har den stora fördelen att många - särskilt hos miljömyndigheter - är i grunden förtrogna med den. 

Till skillnad från metaller och bland andra ämnen PAH, innehåller slaggrus relativt höga halter av lättlösliga salter som kan transporteras till mark, grundvatten och ytvatten. I många fall avtar halterna beroende på hur mycket vatten som har passerat materialet relativt snabbt. I underliggande riskbedömning har inget sådant utlakningsförlopp för något ämne beaktats. Istället utgås ifrån en maximalt tillåtlig jämviktskoncentration för de ämnen som omfattas av riskbedömningen. Detta bör i de flesta fall vara ett försiktigt (konservativt) antagande, då det inte tas hänsyn till de sannolikt avtagande koncentrationerna under anläggningens drifttid. 

Konstruktioner som följer typfallens uppbyggnad och riskbedömningens antaganden samt uppvisar halter av potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen som är lägre än, respektive i paritet med riktvärden för typfallet, anses medföra ringa risk för människans hälsa och miljö (se ovan). Under vissa förhållanden är dock inte riktvärdena tillämpliga och en platsspecifik bedömning måste göras. En sådan kan leda till både högre och lägre riktvärden. Vissa antaganden i riskbedömningen bör verifieras innan eller i samband med kommande anläggningsprojekt. Dessutom kan framtida resultat från pågående arbeten inom avfallsklassning och biotillgänglighet av föroreningar ha inverkan på riktvärden för återvinning av slaggrus som avses i denna publikation. En lång rad av övriga aspekter som bör beaktas eller fördjupas presenteras också i rapporten.


Skriv ut:

Datum