Beslutsstöd för hantering av deponeringsemissioner vid sluttäckning

Sammanfattning: Många verksamhetsutövare med deponier i Sverige står inför sluttäckning eller har nyligen sluttäckt sin deponi eller deponicell. I alla deponier som innehåller biologiskt nedbrytbart material bildas deponigas, men systematisk utsortering av organiskt avfall i Sverige sedan 1990-talet har lett till att det bildas mindre och mindre gas på svenska deponier. Frågan om hur den mindre och minskade mängden deponigas ska tas omhand vid sluttäckning kvarstår dock.

Denna rapport riktar sig främst till de som arbetar med sluttäckning av en deponi: Projektledare hos  deponiägare, miljöansvariga, handläggare på kommuner eller länsstyrelser samt konsulter.

Syftet med rapporten är att denna ska fungera som ett inledande underlag för de ovanstående intressenterna att:

  • Kunna fastställa om deponigas måste beaktas vid sluttäckningen
  • när risker med deponigasen måste beaktas i sluttäckningsprojekt
  • kunna sätta in rätt undersökning och åtgärder för deponigasen i samband med planering,
  • projektering och utförande av deponitäckning.

Avsaknaden av tydliga riktlinjer för gashantering vid och efter sluttäckning samt osäkerhet kring effektiviteten av lösningar ger upphov till en rad frågor som föreslås besvaras i framtida uppföljningsprojekt. Milstolpar för potentiella projekt sammanfattas i slutet av rapporten.


Skriv ut:

Datum