Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige

Sammanfattning: Resultaten från detta projekt visar att andelen fossilt kol i det avfall som förbränns i Sverige är ungefär en tredjedel. Detta motsvarar en fossil kolhalt på ca 10 viktprocent i avfallsblandningen.

Slutsatserna grundas på studier av avfall med fyra olika bestämningsmetoder på sju av Sveriges avfallsförbränningsanläggningar. Varje anläggning tog sammanlagt sex stycken prover på fast avfall och tre rökgasprover som båda analyserades med avseende på andelen fossilt kol vid Betalab Inc. i Miami, USA. Förutom fossilhaltbestämning gjordes också bränsleanalyser på alla fasta prover, vilket ger en god bild av avfallets kemiska sammansättning. Utöver fasta prover och rökgasprover utförde tre av anläggningarna plockanalyser och två anläggningar använde balansmetoden för att beräkna andelen fossilt innehåll med programvaran BIOMA©. Balansmetoden är en beräkningsmetod som baseras på att det finns flera fundamentala skillnader mellan hur biogent och fossilt kol reagerar i en förbränningsprocess. Dessa skillnader möjliggör att deras reaktioner kan separeras genom beräkningsmodeller.

Resultaten från den kemiska karaktäriseringen av avfallet visar på att skillnaden mellan de prover som innehöll mycket verksamhetsavfall, närmare 80 procent, och de prover som endast togs på hushållsavfall inte är så stor. Huvudparametrar såsom kol, syre och väte uppvisar en relativ standardavvikelse som är mindre än 10 procent. Det samlade effektiva värmevärdet på alla prover uppmättes till 11 MJ/kg.

Resultatet från fossilhaltbestämningarna i alla de fasta proverna och rökgasproverna visar att 36 procent respektive 38 procent av kolet har ett fossilt ursprung. En andel som motsvarar en fossil kolhalt på ca 10 viktprocent i en avfallsblandning. Det två andra metoderna som är baserade på antagande och beräkningar har, i de anläggningar där de testats, gett upphov till ungefär samma resultat som de två testade provtagningsmetoderna. Enkelt kan detta uttryckas som att cirka en tredjedel av kolet i det avfall som förbränns i Sverige har fossilt ursprung.

Balansmetoden utvärderades under tre månader genom att programvaran installerades under tre månader hos en av anläggningarna samt att tidigare loggade data användes för vidare beräkningar från en anläggning. I det stora hela är balansmetoden en relativt användarvänlig metod, dock så finns det vissa områden som måste vidareutvecklas ytterligare innan det fungerar helt för detta ändamål. Metoden utvärderades endast under en kortare tid i detta projekt vilket gör att det finns stora möjligheter till att förbättra spridning och mätosäkerhet vid kontinuerlig användning.

Förutom att utreda det fossila innehållet i avfall som går till förbränning avsåg projektet att undersöka användarvänligheten av de olika metoderna. Det är dock svårt att direkt jämföra de olika metoderna som använts i detta projekt eftersom de förutom uppskattning av det direkta fossila utsläppet av kol också ger annan information som är värdefull för anläggningsägaren. Val av metod kan därför också styras av andra omständigheter än den direkta bestämningen av det fossila utsläppet.


Skriv ut:

Datum