Beteendeförändring i mångfaldsområden

Rapporten beskriver en metod att arbeta med beteendeförändringar och vilka åtgärdsförslag ett projekt i Gävle 2016-2017 hittills har lett fram till. Rapporten innehåller också ett avsnitt om vad som påverkar mänskligt beteende. Det viktigaste i rapporten är själva metoden och inte primärt de åtgärdsförslag som metoden lett fram till i Gävle.

Mänskligt beteende är ett komplext område. Alltför ofta har vi en övertro på att information ska ge människor kunskap som därefter ska leda till förändrat beteende. Forskning visar att det finns många fler faktorer som påverkar vårt beteende. Genom att ta hänsyn till de faktorerna ökar sannolikheten att vi ska nå målet att åstadkomma önskade beteenden. Exempel på sådant som påverkar våra beteenden är konsekvenser, till exempel positiv återkoppling, normer, om det är lätt att göra rätt, att våra hjärnor styr oss och inlärningshistoria.

En svårighet vid beteendepåverkan vid avfallssortering är det finns få eller oklara belöningar för individen för att göra rätt. Däremot är de konsekvenser som styr i motsatt och oönskad riktning ofta starkare.

När det gäller att hantera gemensamma resurser (som till exempel ett återvinningsrum i ett bostadsområde), så har nationalekonomen Elinor Ostrom formulerat ett antal intressanta principer för framgång som har tagits hänsyn till i projektet. Dessa principer ökar sannolikheten att tillsammans lyckas hantera gemensamma resurser och de handlar bland annat om medbestämmande.

Olika hinder för önskat beteende har identifierats. Utifrån dessa hinder och utifrån Elinor Ostroms principer har ett antal förslag på åtgärder tagits fram som nu testas. Några av de föreslagna åtgärderna är påbörjade. Andra är ännu inte påbörjade. 

En viktig åtgärd är ett försök med anställning av två miljövärdar i området. Närvaron av miljövärdar har haft positiv effekt på sorteringsbeteendet. Andra åtgärder handlar om sorteringsmöjligheter i lägenheterna, tydligare återvinningsrum, återkoppling och gemensamma aktiviteter. En intressant fråga som väckts i arbetet är hur vi kan hjälpa människor som kommer från kulturer där bestraffning är vanligt förekommande att förstå hur det svenska samhället med låg grad av bestraffning fungerar. För att nå framgång i att förändra hyresgästers sorteringsbeteende är det också viktigt att avfallsorganisationen och bostadsbolagen har ett tätt samarbete.


Skriv ut:

Datum