Biogas from lignocellulosic biomass

Sammanfattning: Projektet indikerar att det är svårt att få ett positivt nettoresultat när kostnaderna för förbehandlingen jämförs med värdet av den producerade gasen för två av substraten – grot och halm. Detta beror i huvudsak på de höga kostnaderna för råmaterialet. När det gäller grot var förbehandlingskostnaderna 50 procent högre än intäkterna från gasen, i huvudsak beroende på kostnaderna för grot. För halm visade det sig att förbehandlingskostnaderna var ungefär lika som värdet av den producerade gasen. Papper påvisade det bästa ekonomiska resultatet då värdet av den producerade gasen var mer än 15 procent högre än förbehandlingskostnaderna. Detta medför att det är intressant att undersöka papper mer ingående i framtiden. Rapporten är på engelska.

En av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar utveckling är tillverkning av lämpliga drivmedel från biomassa som kan användas som alternativ till fossila bränslen. Biogas framställt från avfall är en lovande förnybar energikälla om redan används för produktion av värme och el samt som drivmedel. Biogasprocessen kan appliceras på nästan allt biologiskt material, men fraktioner med låg nedbrytbarhet kommer att begränsa mängden biogas som kan produceras och därmed sänka effektiviteten i processen. De vanligaste substraten som innehåller lignocellulosa är trä, halm och papper men även andra restprodukter från såväl industri som jordbruk.

Studien har visat att det finns effektiva sätt att förbehandla substrat innehållande lignocellulosa för att göra det mer tillgängligt för mikroorganismerna i den anaeroba rötningsprocessen. Gasutbytet ökar och uppehållstiden minskar. Båda är positiva effekter i behandlingsprocessen.

Förbehandling av papper med ångexplosion och med tillsats av NaOH gav det bästa resultatet. Detta beror på det höga gasutbytet (400 Nm3 CH4/ton VS) och den låga kostnaden för papperet (cirka 500 kronor/ton VS). Därför bör papper utvärderas ytterligare för att bedöma möjligheterna att utnyttja den i en anaerob rötningsprocess. Utöver papper är halm värt att studera ytterligare eftersom det är en jordbruksrest med få alternativa användningsområden och som produceras i stora mängder årligen. Kostnaderna för förbehandling är dock höga för alla undersökta råvaror. Å andra sidan kan en liten förändring av kostnadsbilden leda till nya möjligheter i strävan efter att utnyttja lignocellulosa i en biogasproduktionsprocess.


Skriv ut:

Datum