Biogas upgrading – Technical Review

Sammanfattning: Biogas som produceras genom rötning används ofta för att framställa elektricitet. För att höja värdet av gasen och möjliggöra att använda det för andra applikationer kan det vara fördelaktigt att uppgradera biogasen till biometan genom att separera metanet från koldioxiden och andra eventuella föroreningar. Biometan liknar fossilt metan, naturgas, och kan användas i liknande applikationer, t.ex. för inmatning i naturgasnät eller som fordonsbränsle. Detta görs idag i över 400 biogasuppgraderingsanläggningar runt om i världen. 

I den tidigare publicerade litteraturen finns en hel del skrivet om hur man uppgraderar biogas. Det finns dock ett behov av att på ett bra sätt sammanfatta och förmedla denna information till de som äger och driver, alternativt planerar att investera i, denna typ av anläggningar. Vilka drift- och underhållskostnader kan förväntas, vilka avvägningar finns mellan olika teknikval, etc.?

Detta projekt beskriver naturligtvis de vanligaste teknikerna för uppgradering av biogas och jämför dem med varandra med avseende på investerings- och driftkostnad, men också för potentialen att hantera olika föroreningar (H2S, siloxaner, ammoniak, syre och VOC) som kan finnas i biogasen och hur de står sig mot varandra. Reningsmetoder för att ta bort dessa föroreningar samt rening av sidoströmmar från restmetan sinsemellan och hur de påverkar det övergripande teknikvalet diskuteras i rapporten. Detta diskuteras utifrån förbehandling, dvs rening av biogasen och rening av produktgasen eller sidoströmmar. Potentialen att hantera de olika föroreningarna och vad som händer med dessa i uppgraderingsprocessen har utretts i projektet. För att genomföra projektet har en referensgrupp med stora delar av uppgraderingsindustrin representerad satts samman och moderna anläggningar i drift besökts. 

Projektet har genomförts som en samverkan mellan Energiforsk AB, som samordnar och utför forskning och utveckling inom energiområdet, och Hulteberg Chemistry & Engineering AB, som är ett bolag inom kemiteknik- och katalysområdet med fokus mot bl.a. biogasuppgradering. 

Förutom biometan kan även andra produkter fås i en biogasuppgradering. Några exempel på användande av koldioxiden i olika tillämpningar nämns. Den senaste tidens ökade marknadsaktivitet för inmatning av uppgraderad biogas i naturgasnätet, men även för användning som fordonsbränsle, har åtföljts av mer arbete inom standardisering både på nationell och internationell nivå. I projektet har överblick av detta ämne och det pågående standardarbetet gjorts.

Projektet kommer att vara till nytta för alla de som ska till att investera i en ny biogasanläggning eller som överväger en förändring av sin befintliga. Resultaten är av allmänt intresse för biogasbranchen, men vänder sig i synnerhet till operatörer och anläggningsägare. 

Rapporten är skriven på engelska, men med en utökad svensk sammanfattning.


Skriv ut:

Datum