Biogasproduktionen ökar

Biogasproduktionen i Sverige ökade förra året med 6 procent jämfört med 2012. Det visar Energimyndighetens nya rapport ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013”. Årets rapport lyfter fram produktionen av rötrest redan i titeln, vilket Avfall Sverige länge har efterlyst.

Biogasproduktionen ökade med 64 procent i gårdsanläggningar, 14 procent i samrötningsanläggningar* och 2 procent i avloppsreningsverk. Produktionen minskade samtidigt i industrianläggningarna och i deponierna. Avloppsreningsverken och samrötningsanläggningarna stod tillsammans för tre fjärdedelar av biogasproduktionen.

Den totala produktionen av biogas uppgick år 2013 till 1 686 GWh, en ökning med 97 GWh jämfört med 2012. Vid samrötningsanläggningarna producerades totalt 580 GWh, där 512 GWh gick till uppgradering, 24 GWh till värmeproduktion och 32 GWh facklades. Ingen elproduktion förekom under 2013.

– Det är glädjande att biogasproduktionen från samrötningsanläggningarna till så hög andel – nästan 90 procent – går till uppgradering, säger Angelika Blom, Avfall Sveriges expert på biologisk återvinning.

De huvudsakliga substraten för biogasproduktion vid samrötningsanläggningarna var olika typer av avfall som källsorterat matavfall, gödsel och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Energigrödor utgjorde en mycket liten del.

Förutom biogas har samrötningsanläggningar och gårdsbiogasanläggningar tillsammans producerat knappt 1 360 000 ton biogödsel varav minst 99 procent användes som gödningsmedel på åkermark.

– Att i stort sett all biogödsel används som det är avsett visar att kretsloppet fungerar. Det knyter ihop stad och land. Användning av biogödsel som gödselmedel är också en central förutsättning för säkrad biogasproduktion, säger Angelika Blom.

Statistikrapporten har producerats av Energigas Sverige i nära samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten. Samtliga organisationer har medverkat i insamlingen av data.

* Samrötningsanläggningar är biogasproducerande anläggningar som rötar olika typer av insamlat organiskt material som till exempel källsorterat matavfall, slakteriavfall, gödsel och energigrödor tillsammans. Samrötningsanläggningar tar inte emot avloppsslam. 

För mer information kontakta Angelika Blom, Avfall Sveriges expert på biologisk återvinningDirekttel: 040-35 66 23, mobil: 0706-22 00 63, angelika.blom@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum