Biogödselförädling – tekniker och leverantörer

För att minska mängden vatten och förädla rötresten, får ammoniakstripping anses vara den mest etablerade av de tekniker som studerats i rapporten. Riskmässigt bedöms denna teknik som gångbar och det finns en konkurrens mellan olika leverantörer och konsulter. Dessutom bedöms värdet på produkten så pass stort att den går att transportera. Men ingen av de granskade metoderna kommer att i sig självt kunna generera ett positivt ekonomiskt netto. De är i stället beroende av att alternativet, hantering av oavvattnad rötrest, av någon anledning (till exempel transportavstånd) är för dyrt.

Idag planeras många biogasanläggningar, en del av dem storskaliga eller i lokaliseringar som innebär ett långt avstånd till odlingsmark. Rötresten innehåller visserligen fosfor och kväve men framförallt stora mängder vatten, vilket gör det lämpligt att försöka förädla produkten.

Rötrestens låga koncentration av näringsämnen innebär att det teoretiskt möjliga värdet är lågt. Detta ställer höga krav på resurssnålhet på de processer som kan användas. I rapporten har ammoniakstripping, indunstning, ultrafilter + omvänd osmos och struvitfällning tagits med, men det kan även finnas andra metoder.

Avvattning av rötresten, för att sedan rena rejektvattnet genom omvandling till luftburet kväve (kvittblivning), har inte behandlats i den här rapporten.

I projektet har studiebesök skett på tre fullskaleanläggningar och ett pilotförsök har genomförts. De tekniker för rejektvattenhantering som funnits på anläggningarna har varit ammoniakstripping till ammoniumsulfat, ammoniakstripping till ammoniumnitrat, ultrafilter + omvänd osmos och struvitfällning (pilotkörning). Någon lämplig anläggning där indunstning med utvecklad energiåtervinning används, har inte hittats.

Båda stripperanläggningarna fungerar tillfredsställande liksom struvitfällningen. Struvitfällningen ska dock ses som ett sätt att avskilja fosfat från rejektvatten. Ultrafilter + omvänd osmos är en fungerande teknik, men var koncentratet för utspätt för att vara fraktbart på den aktuella anläggningen.


Skriv ut:

Datum