förpackningar av plast

”Bra grund för hållbar plastanvändning”

Strax före jul presenterades utredningen ”Det går om vi vill” - förslag till en hållbar plastanvändning.

Det är ett gediget underlag som utredaren, Åsa Stenmarck, lagt fram, uppdelat i områdena smartare användning, ökad och säker materialåtervinning, förnybar plast samt ingen nedskräpning. Den sista delen delredovisades redan i mars 2018.

– Utredningen är en utmärkt kunskapssammanställning och innehåller en stor mängd förslag till regeringen om åtgärder. Här ges dock få konkreta förslag, vilket kanske några hoppats på, men det har inte varit utredningens syfte, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

Ett av utredningens huvudförslag är att regeringen ska tillsätta en nationell resurs för samordning av plastfrågan samtidigt som Naturvårdsverket får i uppdrag att samla kunskap kring plastfrågorna. Det görs väldigt många insatser och det pågår mycket arbete även internationellt och därför, menar utredaren, krävs samordning. Utredaren vill lyfta plastfrågorna genom nationella etappmål, antingen genom Miljömålsberedningen eller genom Delegationen för cirkulär ekonomi.

Styr med momsen
Utredaren pekar på vikten av att förebygga avfall såväl i statlig och kommunal som privat verksamhet och lämnar en rad förslag på åtgärder som kan genomföras, ibland omgående.

För att underlätta återanvändning och återvinning föreslår utredaren bland annat en lägre moms, exempelvis för produkter som innehåller återvunnet material. Förändrad produktion med kortare värdekedjor skulle också kunna öka återvinningen.

Ekodesigndirektivet samt offentlig upphandling och privata inköp anges som vikti­ga verktyg för att öka efterfrågan på produkter med återvunnen plastråvara. Samtidigt måste arbetet drivas vidare med att fasa ut farliga ämnen och säkerställa att olämpliga plaster återcirkuleras.

För så kallade problematiska plaster föreslås fortsatt utredning kring ett plast­returraffinaderi i Sverige, men utredningen konstaterar också att avfallsförbränning kan vara ett effektivt sätt att förstöra icke-önskvärda tillsatser i plasten och förhindra en spridning av dem till miljön. I det sammanhanget föreslår utredaren att regeringen utreder en klimatkompensationsavgift på försäljning av fossil plast.

– Plastfrågorna innehåller en mängd utmaningar som ibland står emot varandra exempelvis resurshushållning kontra försiktighetsåtgärder. Det är en svår uppgift att balansera alla intressen. Dessutom kännetecknas diskussionen, som utredaren noterat av delvis känslostyrd debatt som riskerar leda till icke faktabaserat tyckande, avslutar Weine Wiqvist.

Läs mer i SOU:2018:84 ”Det går om vi vill” Förslag till en hållbar plastanvändning.


Skriv ut:

Datum