Branschgemensam överenskommelse för kvalitetssäkring av avfallsbränsle

Sammanfattning: Projektets huvudsakliga resultat är den branschgemensamma överenskommelse som successivt arbetades fram i projektet. Genom ett remissförfarande i referensgruppen förankrades överenskommelsen med företrädare för både avfallsförbränningar och privata leverantörer av avfallsbränsle. Överenskommelsen (som utgör en bilaga till denna rapport) omfattar ett antal åtaganden som åläggs avfallsförbränningsanläggningarna.

Indirekt påverkas även privata leverantörer och kommuner som upphandlar/tilldelar behandling av avfallsbränsle. Inom projektet studerades också förutsättningarna för hur åtagandena i den branschgemensamma överenskommelsen kan införlivas i ett certifieringssystem.

Sedan lång tid tillbaka har svenska avfallsförbränningsanläggningar tillämpat kvalitetskrav avseende avfall som tas emot för förbränning för att förebygga förekomsten av farligt avfall och avfall som är olämpligt att förbränna.

Varje anläggning har sina egna mottagningsanvisningar som också säkerställer att avfallet bland annat har ett visst energivärde. Dessa anvisningar utgör ett viktigt dokument vid tecknande av avtal med kunder som köper behandling av avfall genom förbränning. Uppföljning av att anvisningarna uppfylls görs vanligen genom olika typer av kontroll under tiden avtalet löper. Vanligast är okulär kontroll i samband med mottagningsförfarandet. Dessa kompletteras med mindre frekventa - men mer grundliga - plockningar av inkommande leveranser. 

I syfte att skapa mer enhetliga krav för förfaranden för mottagning av avfallsbränsle har företrädare för avfallsförbränningsanläggningarna uttryckt ett behov av att enas om en branschgemensam överenskommelse för kvalitetssäkring. Överenskommelsen bör tillämpas både på inhemskt och importerat avfall.

Inom projektet genomfördes ett antal aktiviteter för att skapa ett väl underbyggt underlag som överenskommelsen sedan baserades på. Inledningsvis utfördes en enkätstudie som riktades till tre intressentgrupper: avfallsförbränningsanläggningar, privata leverantörer av avfallsbränsle och kommuner som upphandlar/tilldelar behandling av avfallsbränsle. Enkäterna följdes upp av telefonintervjuer för att få mer kvalitativa frågor besvarade.

Genom kontakter med internationella branschföreträdare erhölls information om hur kvalitetsarbetet fungerar i andra länder och vilket utvecklingsarbete som bedrivs. Med detta bakgrundsunderlag som grund genomfördes en workshop med deltagare från referensgruppen samt representanter för ett antal ytterligare avfallsförbränningsanläggningar och privata leverantörer av avfallsbränsle.

För att implementera överenskommelsen så att den kommer till tillämpning i branschen behöver ytterligare ett antal frågor besvaras enligt följande:

  • eventuell anpassningsperiod inför ikraftträdande,
  • hur överenskommelsen förmedlas till resten av branschen,
  • hur åtagandena följs upp, vem som bedömer om de uppfylls samt hur eventuella brister åtgärdas,
  • hur överenskommelsen uppdateras framöver i takt med att omvärldskraven förändras.

Skriv ut:

Datum