Buller inget skäl begränsa tömningen vid återvinningsstation

Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun meddelade i ett beslut till FTI vissa tidpunkter för tömning vid en återvinningstation. Såväl FTI som en privatperson överklagade detta beslut. FTI angav i överklagande att begränsningar i tömningstider klockan 22 och 07 kunde accepteras under förutsättning att tömning fick ske 7-19 vardagar och 10-16 lördag, söndag och helgdag samt att villkoret städning skulle ske två gånger om dagen.

Privatpersonen yrkade i länsstyrelsen att ett tidigare förslag till beslut från länsstyrelsen skulle genomföras och i andra hand att återvinningsstationen snarast skulle stängas och hållas stängd till dess att den uppfyller de villkor som finns i miljöförvaltningens beslut, samt att överträdelser av beslutet efter öppning skulle förenas med kännbara viten.

Målet hamnade sedermera i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för prövning. I mark- och miljödomstolen hade privatpersonen kompletterat sina yrkanden med att i sista hand möjligheten att lämna glasavfall skulle avlägsnas från återvinningsstationen och att överträdelser skulle förenas med vite.

MÖD gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen och konstaterade att nedskräpning, ”fiskning”, lek, buller från bildörrar samt förekomst av råttor vid återvinningsstationen inte utgör sådana olägenheter för människors hälsa som föranleder någon tillsynsåtgärd.

När det gäller buller gör MÖD samma bedömning som Mark- och miljödomstolen och konstaterar att störningen i samband med tömning är kortvarig och av sådan karaktär som får tålas. Att förbjuda verksamheten eller lokalisera den på annan plats är därför inte rimliga åtgärder för att begränsa bullerstörningen. MÖD konstaterar att den av mark- och miljödomstolen föreskrivna regleringen av verksamheten med angivande av begränsningsvärden i form av högsta tillåtna maxbullernivåer är svår att tillämpa för verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och allmänhet. Istället finns det, som nämnden och länsstyrelsen bedömt, skäl att i detta fall begränsa den bullrande verksamheten genom att föreskriva tidsintervall när tömning får ske.

Läs mer i Mark- och miljööverdomstolens dom från den 3 maj i mål nr M 6229-15. 


Skriv ut:

Datum